Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена. Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- лицата, за които се отнася удостоверението, и законните им представители (чл. 5, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.);

- всяко лице, което черпи права от издаването на Удостоверение за идентичност на лице с различни имена, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК и чл. 133 от НПК;

- изрично упълномощено лице по реда на чл. 5, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г;

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане / по образец/ за административна услуга;

- документ, удостоверяващ наличието на законното представителство;

- нотариално заверено изрично пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- иницииращ документ/акт;

- документ за платена такса;


* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
    Обикновена до 7 дни   3.50 лв.
    Бърза до 3 дни   5.25 лв.
    Експресна 24 ч. / 2 дни  7.00 лв.


1.   Компетентен орган

Съгласно чл. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г., във връзка с общата разпоредба на чл. 4, ал. 3 от ЗГР, Удостоверение за идентичност на лице с различни имена се издава от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация.

Когато общината, районът или кметството има достъп до Национална база данни „Население”, удостоверения се издават за всички заявители-правоимащи лица, независимо от адресната им регистрация, с изключение на изрично предвидените в наредбата случаи. ( чл. 2, ал. 3 , 4, 5 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г).

Когато общината, районът или кметството няма достъп до Национална база данни „Население”, удостоверения се издават само за заявители-правоимащите лица, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община (чл. 2, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г).

Удостоверения за лица, вписани само в регистрите на населението, поддържани до внедряване на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), се издават от общината, от района или от кметството, където тези регистри се съхраняват.

 
2.   Заявител

Заявители на услугата могат да бъдат лицата, за които се отнася удостоверението, и законните им представители (чл. 5, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.).

Заявител може да е и всяко лице, което черпи права от издаването на Удостоверение за идентичност на лице с различни имена, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК и чл. 133 от НПК.

Заявител може да бъде и изрично упълномощено лице по реда на чл. 5, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

Когато в регистъра на населението, с който разполага общинската администрация, не се съдържат всички необходими данни за издаване на исканото удостоверение, длъжностното лице служебно изисква тези данни от общинската администрация, отговорна за тяхното поддържане. Данните се предоставят в писмен вид незабавно, но не по-късно от 7 дни от постъпване на искането (чл. 8, ал. 1 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.).

Заявителят подава искане по образец, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

 
3.   Необходими документи

Качество на заявителя Изискуем документ
1.    Заявителят иска документа за себе си Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
 
2.    Заявителят иска документа за друго лице – законно представителство Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство (напр. удостоверение за учредено попечителство или настойничество)
 
3.    Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Нотариално заверено изрично пълномощно
 
4. Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Съдебно удостоверение
 
5. Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК Искане съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Удостоверение от съда или досъдебен орган
 

4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ издаването на Удостоверение за идентичност на лице с различни имена подлежи на таксуване. Конкретният размер на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл. 9 от ЗМДТ).

Размерът на таксата е обвързан със заявения от заявителя срок за извършване на услугата.

Услугите, предоставяни от Столична община в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат: обикновени; бързи – когато срокът се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за извършване на обикновена услуга; или експресни – когато срокът се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга.

Размерът на таксата за изпълнение на услугата е определен с чл. 66, т. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Срокове

Удостоверението се издава в 7-дневен срок, считано от датата на подаването на искане за това или от отстраняване на нередовностите (чл. 30, ал. 3 от АПК).

Ако е необходимо събиране на информация от друга администрация, например в хипотезата на чл. 8 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. се прилага чл. 57, ал. 5 от АПК срокът за издаване на удостоверението може да се удължи до един месец от започване на производството. За удължаването на срока заявителят се уведомява незабавно (чл. 57, ал. 8 от АПК). 

Валидност

Удостоверението за идентичност на лице с различни имена е валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и които се съдържат в него.
 

5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия заинтересованото лице получава Удостоверение за идентичност на лице с различни имена.

Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.