Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на дубликат на издадено удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
Услугата предоставя възможност за издаване на удостоверение за определена категория, в случай на загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение по заявление на хотелиера или ресторантьора.

Заявители на услугата могат да бъдат:
Физическо и/или юридическо лице

Необходими документи
Документи, съгласно чл. 145, ал. 1 и ал. 2 от Закона за туризма:
Към заявлението заявителят прилага:
1. Декларация за обстоятелствата по унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение.
2. Нотариално заверено пълномощно (когато документите се подават от пълномощник).
3. Документ за платена такса, съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма в сила от 23.12.2016 г.
Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

60 дни

100,00 лв.


I. Компетентен орган
Компетентен орган е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

II. Заявител
Физическо и/или юридическо лице

III. Необходими документи
Документи, съгласно чл. 145, ал. 1 и ал. 2 от Закона за туризма:
Към заявлението заявителят прилага:
1. Декларация за обстоятелствата по унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение.
2. Нотариално заверено пълномощно (когато документите се подават от пълномощник).
3. Документ за платена такса, съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма в сила от 23.12.2016 г.

IV. Такси
За издаването на дубликат се заплаща такса в размер на 100 лева, съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, в сила от 23.12.2016 г.