Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Процедура по промяна на обстоятелствата /промяна на собственик или наемател/ на категоризирани туристически обекти - места за настаняване и издаване на категорийна символика - удостоверение за определена категория и табела
Услугата предоставя възможност да се укажат условията и редът за издаване на удостоверение, въз основа на което да се отразят настъпилите промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър.

Заявители на услугата могат да бъдат:
- физически и/или юридически лица

Необходими документи:
В случай на промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление до съответния категоризиращ орган по образец, посочен в наредбата по чл. 165, ал. 2 от ЗТ.
Към заявлението се прилагат:
1. копие на документа за собственост на обекта;
2. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
3. документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.
 
При промяна на лицето, извършващо дейност в категоризирано място за настаняване или в заведение за хранене и развлечения, лицето, което ще извършва съответната туристическа дейност в обекта, в 30-дневен срок от настъпването на промяната подава до съответния категоризиращ орган заявление по образец, посочен в наредбата по чл.  165, ал.  2 от ЗТ.
Към заявлението се прилагат:
1. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава –  членка на Европейския съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация –  за лицата, които не са търговци;
3. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта –  по образец съгласно приложения №  6 или 7;
4. копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за определената категория на обекта;
5. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
6. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
7. документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".
Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
60 дни
150 лв.I. Компетентен орган
Компетентен орган е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

II. Заявител
- физически и/или юридически лица

III. Необходими документи
В случай на промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление до съответния категоризиращ орган по образец, посочен в наредбата по чл. 165, ал. 2 от ЗТ.
Към заявлението се прилагат:
1. копие на документа за собственост на обекта;
2. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
3. документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.
 
При промяна на лицето, извършващо дейност в категоризирано място за настаняване или в заведение за хранене и развлечения, лицето, което ще извършва съответната туристическа дейност в обекта, в 30-дневен срок от настъпването на промяната подава до съответния категоризиращ орган заявление по образец, посочен в наредбата по чл. 165, ал.  2 от ЗТ.
Към заявлението се прилагат:
1. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава –  членка на Европейския съюз;
2. декларация, че лицето не е в ликвидация –  за лицата, които не са търговци;
3. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта –  по образец съгласно приложения №  6 или 7;
4. копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за определената категория на обекта;
5. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
6. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
7. документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ.

IV. Такси и срокове
За издаване на документ за промяна в обстоятелствата се заплаща такса в размер на 150 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона на туризма, в сила от 23.12.2016 г.