Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Потвърждаване на категория или получаване на категория, различна от определената до момента
Услугата предоставя възможност за потвърждаване на категория или получаване на категория, различна от определената до момента, при подаване на декларация по чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма от хотелиера или ресторантьора.

Заявители на услугата могат да бъдат:
- физически и юридически лица

Необходими документи:
Документи, съгласно чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма:
Декларация, към която заявителят прилага:
1. Копие на удостоверение за определена категория;
2. Документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, в сила от 23.12.2016 г.
3. Справка за професионална и езикова квалификация на заетите в обекта лица.Такси
За потвърждаване на категория на туристически обекти, при подадена декларация по реда на чл. 133 от Закона за туризма, се събират следните такси:

За категоризиране на места за настаняване клас А (хотели, мотели) се събират такси според броя на стаите, както следва:
1. до 30 стаи – 450 лв.;
2. от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
3. от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;
4. от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;
5. над 500 стаи – 4500 лв.

За категоризиране на места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции) се събират такси според броя на стаите или леглата, както следва:
1. до 20 стаи – 180 лв.;
2. от 21 до 40 стаи – 360 лв.;
3. от 41 до 60 стаи – 850 лв.;
4. от 61 до 100 стаи – 1800 лв.;
5. над 100 стаи – 3600 лв.

За категоризиране на места за настаняване клас Б (стаи за гости, апартаменти за гости,  къщи за гости, бунгала, къмпинги) се събират такси според броя на стаите или леглата, както следва:
1.     за всяко легло – 9 лв. на легло.

За категоризиране на заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове) се събират такси според броя места за сядане, както следва:

1. до 20 места за сядане – 130 лв.;
2. от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
3. от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;
4. от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;
5. над 300 места за сядане – 1800 лв.

При заплащане на такса за потвърждаване на категория задължително се показва входящ номер на подадената декларация по чл. 133 от Закона за туризма.


Срокове
В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок на издадено удостоверение за определена категория лицето следва да декларира желението си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различа от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.


I. Компетентен орган
Компетентен орган е кмътът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

II. Заявител
Физически и/или юридически лица

III. Необходими документи
Документи, съгласно чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма:
Декларация, към която заявителят прилага:
1. Копие на удостоверението за определена категория.
2. Документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма в сила от 23.12.2016 г.
3. Справка за професионална и езикова квалификация на заетите в обекта лица.

IV. Такси и срокове

Такси

За потвърждаване на категория или получаване на категория, различна от определената до момента се заплаща такса, съгласно Тафира за таксите, които се събират по Закона за туризма, в сила от 23.12.2016 г.

Срокове
В срок до три месеца преди изтиченето на 5-годишния срок на издадено удостоверение за определена категория лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.