Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Приемане на заявления от кандидати за асистенти за социалната услуга "Асистент за независимо детство"
„Асистент за независимо детство” е социална услуга за компенсиране на дефицита при деца с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване за подпомагане на тяхното развитие.
 
Асистент за независим живот е физическо лице, избрано от законен представител на дете с трайни увреждания и наето по Наредба за предоставяне на социалните услуги  „Асистенти за независим живот”, за да подпомага детето при компенсиране на дефицита в ежедневното обслужване, социалната активност и другите дейности, необходими за активното му социално включване.
 
След решение на Комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ за включване на ползвателя в социалната услуга се сключва договор между посочения от законния му представител кандидат за асистент, отговарящ на изискванията на Наредбата, и доставчика на услугата.
 
Кандидатът за асистент е лице, което:

  1. е пълнолетен български гражданин;
  2. не е поставено под пълно или ограничено запрещение;
  3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
  4. не е с трайно намалена работоспособност/ вид  и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.


Кандидатът, отговарящ на изискванията, подава ежегодно чрез Бюрото за социални услуги по местоживеенето си или по местоживеенето на кандидата за ползвател до кмета на Столична община заявление по образец. Ползвателят на "Асистент за независимо детство" може да ползва до 5 (пет) асистента, но не повече от един по едно и също време.

Необходими документи:
 
1. Заявление по образец (Приложение № 2.7 от НПСУАНЖ).
2. Автобиография.
3. Лична карта (копие и оригинал за справка) и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес.
4. Свидетелство за съдимост.
5. Удостоверение от местоработата, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че не работи.
6. Декларация по образец (Приложение № 2.8 от НПСУАНЖ), че кандидатът за асистент не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.
7. Декларация по образец (Приложение № 2.4 от НПСУАНЖ) за липса на промяна в документите и обстоятелствата.
 
Комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ има право да изисква и допълнителни документи.
 


Срок и такси на изпълнение на услугата:

За изпълнение на услугата не се дължи такса.
 
След решение на Комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ за включване на ползвателя в социалната услуга се сключва договор между посочения от законния му представител кандидат за асистент, отговарящ на изискванията на Наредбата, и доставчика на услугата.


„Асистент за независимо детство” е социална услуга за компенсиране на дефицита при деца с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване за подпомагане на тяхното развитие.
 
Асистент за независим живот е физическо лице, избрано от законен представител на дете с трайни увреждания и наето по Наредба за предоставяне на социалните услуги  „Асистенти за независим живот”, за да подпомага детето при компенсиране на дефицита в ежедневното обслужване, социалната активност и другите дейности, необходими за активното му социално включване.
 
След решение на Комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ за включване на ползвателя в социалната услуга се сключва договор между посочения от законния му представител кандидат за асистент, отговарящ на изискванията на Наредбата, и доставчика на услугата.

I. Компетентен орган
 
Компетентен орган е кметът на Столична община или оправомощено от него длъжностно лице.

II. Заявител
 
Кандидатът за асистент е лице, което:
1. е пълнолетен български гражданин;
2. не е поставено под пълно или ограничено запрещение;
3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; 
4. не е с трайно намалена работоспособност/ вид  и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.

Кандидатът, отговарящ на изискванията, подава ежегодно чрез Бюрото за социални услуги по местоживеенето си или по местоживеенето на кандидата за ползвател до кмета на Столична община заявление по образец. Ползвателят на "Асистент за независимо детство" може да ползва до 5 (пет) асистента, но не повече от един по едно и също време. Кандидатът за асистент следва да има сключено споразумение по образец – Приложение № 2.9 към НПСУАНЖ за предоставяне на асистентска помощ с конкретен кандидат за ползвател на услугата.

 
ІІІ. Необходими документи
 
1. Заявление по образец (Приложение № 2.7 от НПСУАНЖ).
2. Автобиография.
3. Лична карта (копие и оригинал за справка) и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес.
4. Свидетелство за съдимост.
5. Удостоверение от местоработата, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че не работи.
6. Декларация по образец (Приложение № 2.8 от НПСУАНЖ), че кандидатът за асистент не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.
7. Декларация по образец (Приложение № 2.4 от НПСУАНЖ) за липса на промяна в документите и обстоятелствата.
 
Комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ има право да изисква и допълнителни документи.

IV. Такса
За изпълнение на услугата не се дължи такса.
 
Телефон за контакт: 02/8035 924 и 02/8035 914 и 02/8035 901
Място за заявяване на услугата: в Бюрата за социални услуги
Виж: БЮРА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (контакти)