Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Услугата предоставя възможност за получаване на справка за предоставяне на данни по искане на съдебен изпълнител. Справката може да бъде предоставено лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- държавен или частен съдебен изпълнител

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане ;

- документ за платена такса.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
    Обикновена до 7 дни Според вида и броя на исканите документи
    Бърза до 3 дни Според вида и броя на исканите документи
    Експресна 24 ч. / 2 дни Според вида и броя на исканите документи

1.   Компетентен орган

Компетентен орган да извърши поисканата справка е кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация, съхраняваща съответния регистър (чл. 143 от Наредбата за функциониране на единната система за гражданска регистрация). Съгласно чл. 4 от ЗГР вписването в регистрите на актове за гражданско състояние се извършва в населеното място, в което е настъпило събитието, а вписването в регистъра на населението се извършва в общините по постоянния адрес на физическите лица. Регистрите се съхраняват по мястото на вписване.  
 

2.   Заявител

Заявител на услугата може да е държавен или частен съдебен изпълнител.

Държавните съдебни изпълнители се назначават от министъра на правосъдието и са служители към районните съдилища (чл. 265 от ЗСВ).

Частните съдебни изпълнители се вписват в Регистъра на частните съдебни изпълнители воден от Камарата на частните съдебни изпълнители, която е юридическо лице със седалище град София (чл. 4 от ЗЧСИ). Регистърът на частните съдебни изпълнители е публичен и всеки има право да го преглежда и да получава извлечения от него.

Лице, за което се отнася справката

Справката може да се отнася само до физически лица, които подлежат на гражданска регистрация в Република България съгласно ЗГР.

Това са лица, за които са съставени актове за гражданско състояние въз основа на разпоредбите на ЗГР или които са вписани в регистъра на населението (чл. 3, ал. 2 от ЗГР).

 
3.   Необходими документи

Процедурата и необходимите документи са регламентирани в чл. 141 – 146 от Наредбата за функциониране на единната система за гражданска регистрация. Процедурата започва по искане, в което задължително се посочват законовите основания за предоставяне на данните.

За да бъдат предоставени данните по искане на съдебните изпълнители, е нужно да се представят:
 
Качество на заявителя Изискуем документ
1.    Държавен или частен съдебен изпълнител Искане
Документ за платена такса *
 

4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Конкретният размер на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл. 9 от ЗМДТ). За Столична община таксите са определени с чл. 66 т. 11 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община..

Срокове

Срокът не е изрично определен в нормативен акт.

Съгласно чл. 67 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община срокът за предоставяне на административните услуги по чл. 66 от същата е 7 (седем) дневен.

Валидност

Данните, предоставени на съдебния изпълнител са валидни към датата, към която е изготвена справката и до промяна на съответните обстоятелства.

 
5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия съдебният изпълнител получава данни за длъжника въз основа на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) или копия и извлечения от документи по гражданската регистрация на длъжника.

Справката може да бъде предоставено лично на заявител.