Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година. Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.

Заявители на услугата могат да бъдат:

 - лице, за което се отнася удостоверението за настоящ адрес и е субект на ЗГР, подлежащо на регистрация в регистъра на населението, или законният представител на лицето, за което се отнася удостоверението (родител, настойник, попечител)

- лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане / по образец/ за административна услуга;

- нотариално заверено изрично пълномощно или друг документ за посредничество, ако искането се подава от посредник;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- иницииращ документ/акт;

- документ за платена такса.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
    Обикновена до 24 часа или 2 работни дни   3.50 лв.


1.    Компетентен орган
 
Компетентен орган да издаде удостоверението за промени на настоящ адрес е длъжностното лице по гражданско състояние от общинската администрация - кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация (чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 24 от ЗГР и чл. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.), която има достъп до Националната база данни „Население”.

Съгласно чл. 25, ал. 3 във връзка с чл. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. Удостоверението за промени на настоящ адрес се издават въз основа на Национална база данни „Население”, то компетентен орган да извърши услугата ще бъде само общинската администрация, която има достъп до тази база данни.

Услугата по Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес не може да се предостави от общински администрации, които имат достъп само до локалната база данни „Население”, както и за лица, които са вписани само в регистрите на населението, поддържани до внедряване на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) (в последния случай удостоверенията от регистъра на населението принципно се издават от органите, съхраняващи тези регистри).
 

2.   Заявител
 
Лицето, за което се отнася удостоверението трябва да е субект на ЗГР и да подлежи на регистрация в регистъра на населението, за да е възможно предоставянето на услугата по издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗГР в регистъра на населението се вписват: (i) всички български граждани; (ii) чужденците, които са получили разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България; (iii) чужденците, които са получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище в Република България.

В този смисъл заявители на услугата могат да бъдат лицата, за които се отнася удостоверението и законните им представители (чл. 5, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.). Заявител може да е и всяко лице, което черпи права от издаването на удостоверението за промени на настоящ адрес, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК и чл. 133 от НПК. Заявител може да бъде и изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно по реда на чл. 5, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

Когато в регистъра на населението, с който разполага общинската администрация, не се съдържат всички необходими данни за издаване на исканото удостоверение, длъжностното лице служебно изисква тези данни от общинската администрация, отговорна за тяхното поддържане. Данните се предоставят в писмен вид незабавно, но не по-късно от 7 дни от постъпване на искането (чл. 8, ал. 1 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.).

Услугата може да се предоставя и по искане на други държавни органи и институции по служебен ред.

Заявителят подава искане по образец, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
 

3.   Необходими документи
 
Качество на заявителя Изискуем документ
1.    Заявителят иска документа за себе си Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
 
2.    Заявителят иска документа за друго лице (малолетно или непълнолетно дете) – законно представителство Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
 
3.    Заявителят иска документа за друго лице – законно представителство Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство (напр. удостоверение за учредено попечителство или настойничество)
 
4.    Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Нотариално заверено пълномощно
 
5.    Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Съдебно удостоверение
 
6.    Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата
Документ за платена такса
Удостоверение от съда или досъдебен орган
 

4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 12 от ЗМДТ издаването на други, непосочени конкретно в ЗМДТ видове удостоверения, подлежи на таксуване. Конкретният размер на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл. 9 от ЗМДТ). За Столична община таксите са определени по чл. 66 т. 11 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

 
Срокове за изпълнение

Валидност

Удостоверението за промени на настоящ адрес е валидно безсрочно тъй като удостоверява обстоятелства, отнасящи се за минал период.
 

5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия заинтересованото лице получава удостоверение за промени на настоящ адрес.

Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.