Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2125 Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

Услугата предоставя възможност за получаване на документ, разкриващ данъчна и осигурителна информация (ДОИ) по чл. 72 от ДОПК. Документът може да бъде предоставен лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявители на услугата могат да бъдат:

лицето, за което се отнася ДОИ;

- трето лице, въз основа на писмено съгласие на лицето, за което се отнася ДОИ;

- трето лице въз основа на акт на съдебен, досъдебен орган или акт на административен орган в хипотезите на чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК или чл. 42 от АПК;

- президентът на Република България;

- орган на НАП;

- главният прокурор;

- управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) или Директора на съответното териториално поделение на НОИ;

- директорът на Агенция Митници” или директорът на съответното териториално поделение на Агенция Митници”;

- ръководителите на Държавна агенция "Национална сигурност";

- агенцията за държавна финансова инспекция;

- комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и директорите на териториалните й дирекции;

- председателят на Сметната палата;

- председателят на Националния статистически институт;

- председателят на Държавната комисия по хазарта;

- съдебни изпълнители;

- прокурорът, разследващият полицай или следовател;

- министърът на вътрешните работи;

- главният секретар на Министерството на вътрешните работи;

- директорите на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност";

- главна дирекция "Криминална полиция" и Главна дирекция "Досъдебно производство";

- директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

искане / по образец/ за административна услуга;

- нотариално заверено пълномощно или съгласие по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПK;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- иницииращ документ/акт;

- съдебен акт за разкриване на ДОИ.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
7 дни
- 5.00 лв. за частни съдебни изпълнители 
- безплатна за останалите органи и лица

1.   Компетентен орган

Съгласно чл. 8, ал. 5 от ДОПК компетентността относно местните данъци и свързаната с тях данъчно-осигурителна информация (ДОИ) се определя по местонахождението на общината, в приход на чийто бюджет следва да постъпи съответният местен данък съгласно ЗМДТ.

При извършване на услугата по предоставяне на ДОИ компетентната общинска администрация ще се определи според вида на изискваната информация, както следва:
-  общината по постоянен адрес или седалище на задълженото лице , съгласно ЗМДТ ;

-  общината по местонахождение на недвижимия имот или по местонахождението на обекта, в който се извършва патентната дейност (арг. по чл. 61о от ЗМДТ) или местонахождението на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма (чл. 61р, ал. 3 от ЗМДТ), относно данъчна и осигурителна информация искания за документи, свързани с този вид задължения по ЗМДТ;

-  общината по последното местожителство на наследодателя, относно искания, свързани с данни за този вид задължения по ЗМДТ.

За Столична община услугата се предоставя от дирекция „Общински приходи” чрез съответните отдели „Общински приходи”.

2.   Заявител

Заявител на услугата могат да бъдат само лицата, изрично посочени в чл. 74 и 75 от ДОПК и при наличието на точно определени законови предпоставки и основания.

ДОА се разкрива по писмено искане на (качество на заявителя) Правно основание/Изискуем документ
1.       Лицето, за което се отнася ДОИ Чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК

 
2.       Трето лице, въз основа на писмено съгласие на лицето, за което се отнася ДОИ Чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК/нотариално заверено съгласие или пълномощно на основание чл. 87, ал. 7 от ДОПК

 
3.       Трето лице въз основа на акт на съдебен, досъдебен орган или акт на административен орган в хипотезите на чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК или чл. 42 от АПК Чл. 74, ал. 2, т. 2 от ДОПК

 

 

 
4.       Президента на Република България Чл. 74, ал. 1, т. 1 от ДОПК във връзка с правомощията му по чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България да опрощава несъбираеми държавни вземания;
5.       Орган на НАП Чл. 74, ал. 1, т. 2 от ДОПК
6.       Главния прокурор Чл. 74, ал. 1, т. 3 от ДОПК. ДОИ се разкрива при необходимост и във връзка с осъществяване на определените им в закона правомощия.
7.       Управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) или Директора на съответното териториално поделение на НОИ
8.       Директора на Агенция Митници” или директора на съответното териториално поделение на Агенция Митници”
9.       Ръководителите на Държавна агенция "Национална сигурност"
10.    Агенцията за държавна финансова инспекция
11.    Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и директорите на териториалните й дирекции
12.    Председателя на Сметната палата
13.    Председателя на Националния статистически институт
14.    Председателя на Държавната комисия по хазарта
15.    Съдебни изпълнители Чл. 74, ал.1, т. 4 от ДОПК във връзка с образувано пред тях изпълнително дело


Извън посочените държавни органи и лица ДОИ може да се разкрива само въз основа на съдебен акт на административния съд по местонахождението на компетентната общинска администрация, постановен по мотивирано искане на лицата по чл. 75 от ДОПК, както следва:


Заявители, легитимирани със съдебно определение по: Правно основание(чл. 75 от ДОПК):
1.    Прокурорът, разследващият полицай или следовател във връзка с образувана предварителна проверка или наказателно производство
2.    Министъра на вътрешните работи при необходимост във връзка с осъществяване на определените им в закона правомощия.
3.    Главния секретар на Министерството на вътрешните работи
4.    Директорите на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"
5.    Главна дирекция "Криминална полиция" и Главна дирекция "Досъдебно производство"
6.    Директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи


Административният съд по местонахождението на компетентния орган се произнася по искането за разкриване на ДОИ с мотивирано определение в закрито заседание не по-късно от 24 часа от постъпването му, като определя лицето, по отношение на което се разкрива данъчната и осигурителна информация, обхвата на конкретните индивидуализиращи данни за него съгласно чл. 72, ал. 1 от ДОПК и срока за разкриване на сведенията. Определението не подлежи на обжалване.

3.   Необходими документи

Качество на заявителя Необходими документи
1.    Лицето, за което се отнася ДОИ Искане за издаване на ДОИ 
Лична карта на заявителя
 
 
2.    Трето лице (договорно представителство)  Искане за издаване на ДОИ 
Лична карта на заявителя
 
Нотариално заверено пълномощно или съгласие по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК
 
3.    Трето лице въз основа на съдебен, досъдебен или акт на административен орган в хипотезите на чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК или чл. 42 от АПК Искане за издаване на ДОИ 
Удостоверение от съда или досъдебен орган
 
4.   Изискване на ДОИ по служебен път от лицата по чл. 74, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ДОПК, за които не е необходим съдебен акт Иницииращ документ/акт (писмено искане, разпореждане и т.н.)
 
5.    Изискване на ДОИ по служебен път от лицата по чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ДОПК Иницииращ документ/акт (писмено искане, разпореждане и т.н.)
Съдебен акт за разкриване на ДОИ (определение по чл. 75 от ДОПК на административния съд по местонахождение на компетентния орган)

4.   Такси, срокове, валидност 

Такси
Безплатно. 

Срокове за изпълнение
В чл. 72-75 от ДОПК не е определен специфичен срок за предоставяне на услугата. Общият срок за извършване на услуги, свързани с административното обслужване по ДОПК е 7-дневен, съгласно чл. 90 от ДОПК, ако не е определен по-кратък срок.

Валидност
Сведенията, представляващи ДОИ са валидни към посочената в издадения документ дата и до промяна в данните, въз основа на които е издаден и които се удостоверяват в него.

5.      Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, заинтересованото лице получава документ, разкриващ данъчна и осигурителна информация по чл. 72 от ДОПК, която съгласно ЗМДТ попада в компетентността на общинската администрация.
Документът може да бъде предоставен лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.