Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци

Услугата предоставя възможност за получаване на дубликат на документ за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци. Документът може да бъде предоставен лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- собственик;

- ползвател;

- концесионер;

- лице, на което е предоставено правото на управление върху държавен или общински имот;

- законни представители;

- пълномощници, упълномощени с нотариално заверено пълномощно;

- трето лице, което черпи права от издаването на документа при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК.

Необходими документи

В зависимост от качеството, в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане за издаване на документ;

- нотариално заверено пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- удостоверение от административен орган, водещ административното производство;

- иницииращ документ/акт.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена
7 дни
безплатна

Име на услугата по СУНАУ (Списък на унифицираните наименования на административните услуги): Издаване на дубликат на документ за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци


1.   Компетентен орган

Съгласно чл. 8, ал. 5 от ДОПК компетентността относно местните данъци се определя по местонахождението на общината, в приход на чийто бюджет следва да постъпи съответният местен данък съгласно ЗМДТ. Следователно, компетентен орган да издаде дубликат на документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци (ТБО) е общинската администрация по местонахождение на недвижимия имот.
За Столична община услугата се извършва от дирекция „Общински приходи”  чрез отделите „Общински приходи”.

2.   Заявител

Заявител на услугата е собственикът (включително собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот,  данъчно задължен и за този имот или съответната част от него), ползвателят (при учредено вещно право на ползване), концесионерът или лицето, на което е предоставено правото на управление върху държавен или общински имот, техните законни представители или пълномощници, упълномощени с нотариално заверено пълномощно. Заявител на услугата може да бъде и всяко трето лице, което черпи права от издаването на документа при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК.
Тъй като издаването на дубликат на документ за платен данък върху недвижимите имоти и ТБО е свързано с данните за постъпилите плащания от регистрираното лице, от трето задължено лице или от всяко трето лице в полза на субекта, а тези данни са част от данъчно-осигурителната сметка на лицата по чл. 87, ал. 2 от ДОПК, то по отношение на изискванията към формата на упълномощаване на заявителите следва да се прилагат разпоредбите на чл. 87 от ДОПК. Съгласно чл. 87, ал. 7 от ДОПК информацията и/ или документите от данъчно-осигурителната сметка (освен в случаите, когато се предоставя въз основа на акт на съда) се предоставя или по електронен път или на лица, упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

3.   Необходими документи 

Качество на заявителя Изискуем документ
1.   Заявителят иска документа за себе си или е законен представител на друго задължено лице Искане за издаване на документ 

 
 
 
2.   Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство Искане за издаване на документ 
Нотариално заверено пълномощно

 
 
 
3.   Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК Искане за издаване на документ 
Документ за платена такса
Съдебно удостоверение

 
 
 
4.   Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК Искане за издаване на документ 
Удостоверение от съда или досъдебен орган

 
 
 
5.   Заявителят иска документа, въз основа на удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК Искане за издаване на документ 
Удостоверение от административен орган, водещ административното производство


4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Услугата е безплатна.

Срокове за изпълнение

Сроковете са съгласно чл. 67, във връзка с чл. 66 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Валидност

Издаденият дубликат на документ за платен данък върху недвижимите имоти и ТБО не е ограничен със срок на валидност.
 

5.      Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, заинтересованото лице получава дубликат на документ за платен данък върху недвижимите имоти и ТБО.
Документът може да бъде предоставен лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.