Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на временни информационни елементи

Услугата предоставя възможност за издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на временни информационни елементи. Разрешението може да бъде предоставено лично на заявител или упълномощено от него длъжностно лице.

Заявители на услугата могат да бъдат:
Физическо и юридическо лице

Необходими документи
1. Заявление (по образец);
2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ – за физически и юридически лица без регистрация в търговския регистър;
3. Списък на желаните места/улици за поставяне и брой на временните информационни елементи;
4. Цветно оформление на временните информационни елементи – 2 бр.;
5. Нотариално заверено пълномощно (при подаване на заявлението от пълномощник).
 


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

30 дни

1,00 лв. /брой/ ден


    1. Компетентен орган


Компетентен орган да издаде разрешение за ползване на място чрез поставяне на временни информационни елементи е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

    2. Заявител


Физическо и юридическо лице

    3. Необходими документи


1. Заявление (по образец);
2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ – за физически и юридически лица без регистрация в търговския регистър;
3. Списък на желаните места/улици за поставяне и брой на временните информационни елементи;
4. Цветно оформление на временните информационни елементи – 2 бр.;
5. Нотариално заверено пълномощно (при подаване на заявлението от пълномощник).
 

    4. Такси и срокове


Таксите и сроковете за изпълнение на услугата Издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на временни информационни елементи са съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
 

    5. Резултат от процедурата


В резултат на извършване на указаните в процедурата действия заинтересованото лице получава разрешение за ползване на място чрез поставяне на временни информационни елементи.

Разрешението може да бъде предоставено лично на заявителя или упълномощено от него лице.