Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот, включително незавършено строителство. Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- всяко лице, данъчно задължено за имота (собственик);

- наследник на починало лице, което е било собственик на имота;

- лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно;

- законен представител на данъчно задълженото лице;

- всяко трето заинтересовано лице, което черпи права от издаването на документите при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК.

Необходими документи

В зависимост от качеството, в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане /по образец/ за административна услуга;

- документ за собственост;

- нотариално заверено пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- удостоверение от административен орган, водещ административното производство;

- иницииращ документ/акт;

- документ за платена такса.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

5 дни

17.00 лв.

Бърза 3 дни 25.50 лв.
Експресна 1 ден 34.00 лв.

1.   Компетентен орган

Съгласно чл. 8, ал. 5 от ДОПК компетентността относно местните данъци се определя по местонахождението на общината, в приход на чийто бюджет следва да постъпи съответният местен данък съгласно ЗМДТ.

Удостоверението за данъчна оценка на недвижим имот се издава от общинската администрация по местонахождение на имота (чл. 3, ал. 1 от Приложение №2 към ЗМДТ).

За Столична община услугата се предоставя от отделите "Общински приходи" към дирекция "Общински приходи".

2.   Заявител

Заявител на услугата е всяко данъчно задължено лице за имота. Съгласно чл. 11 във връзка с чл. 14 от ЗМДТ това могат да са собствениците (включително собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, който е данъчно задължен за този имот или съответната част от него).

Чл. 3, ал. 2 от Приложение №2 към ЗМДТ определя, че удостоверението се издава за определяне на дължимия данък върху наследствата, данък при придобиване на имущества, за определяне на държавните и нотариалните такси в производствата по Гражданския процесуален кодекс и в други предвидени от закона случаи.

Заявител може да бъде и наследник на починало лице, което е било собственик или ползвател на имота.

Заявител на услугата може да бъде лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно, или законен представител на данъчно задълженото лице.

Заявител може да е и всяко трето заинтересовано лице, което черпи права от издаването на документите при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК.
 

3.   Необходими документи

Качество на заявителя

Изискуем документ
1.   Заявителят иска документа за себе си или е законен представител на друго задължено лице Искане по чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 към ЗМДТ за издаване на удостоверение за данъчна оценка (по образец)
Документ за платена такса
Документ за собственост
 
2.   Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство Искане по чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 към ЗМДТ за издаване на удостоверение за данъчна оценка (по образец)
Документ за платена такса
Нотариално заверено пълномощно
Документ за собственост
 
3.   Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК Искане по чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 към ЗМДТ за издаване на удостоверение за данъчна оценка (по образец)
Документ за платена такса
Съдебно удостоверение
 
4.   Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК Искане по чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 към ЗМДТ за издаване на удостоверение за данъчна оценка (по образец)
Документ за платена такса
Удостоверение от съда или досъдебен орган
 
5.   Заявителят иска документа, въз основа на удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК Искане по чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 към ЗМДТ за издаване на удостоверение за данъчна оценка (по образец)
Документ за платена такса
Удостоверение от административен орган, водещ административното производство

Когато не е подадена декларация за облагане на имота с данък върху недвижимите имоти или са настъпили промени в декларираните характеристики, с искането се подава и декларация по чл. 14 от ЗМДТ по образец.

Когато се иска издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство, към искането се прилага декларация по чл. 14 от ЗМДТ с характеристиките на бъдещата сграда и констативен протокол на общинската (районната) администрация, удостоверяващ степента на завършеност на строежа, издаден не по-рано от 3 месеца преди датата на искането.

4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Съгласно чл. 115 от ЗМДТ за издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса.

Конкретният размер на таксите се определя в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Приложение 5) и в изпълнение на правомощията на Общинския съвет по чл. 9 от ЗМДТ.

Срокове за изпълнение

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Приложение №2 към ЗМДТ удостоверението за данъчна оценка се издава в 5-дневен срок.

Услугите, предоставяни от Столична община, в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат: обикновени; бързи – когато срокът се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за извършване на обикновена услуга, а цената се завишава с 50% спрямо цената на обикновената; или експресни – когато срокът се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга, а цената се завишава със 100% спрямо цената на обикновената услуга.

Валидност

Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка на основание чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са валидни до тази дата, а издадените след тази дата - до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година независимо от датата на издаването му. Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земеделски земи са валидни до края на текущата година.

5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, заинтересованото лице получава Удостоверение за данъчна оценка, издадено в два оригинални екземпляра.

Документът може да бъде предоставен лично на заявител.