Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за наличие или липса на задължение по Закона за местните данъци и такси. Документът може да бъде предоставен лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- всяко заинтересовано лице, за което се отнасят исканите документи;

- законен представител;

- лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно;

- трето лице, което черпи права от издаването на удостоверението при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК и въз основа на акт на съответния съдебен, досъдебен или административен орган;

Необходими документи

В зависимост от качеството, в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане / по образец/ за административна услуга;

- нотариално заверено пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- удостоверение от административен орган, водещ административното производство;

- иницииращ документ/акт;

- документ за платена такса.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

6.00 лв.

Бърза 3 дни 9.00 лв.
Експресна 1 ден 12.00 лв.

1.   Компетентен орган

Съгласно чл. 8, ал. 5 от ДОПК компетентността относно местните данъци се определя по местонахождението на общината, в приход на чийто бюджет следва да постъпи съответният местен данък съгласно ЗМДТ.

При издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси компетентен орган е общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице, съгласно изричната разпоредба на чл. 4, ал. 3, изр. второ от ЗМДТ.

За Столична община услугата се предоставя от дирекция „Общински приходи” чрез съответните отдели „Общински приходи”.

2.   Заявител

Заявител на услугата е всяко заинтересовано лице, за което се отнасят исканите документи, негов законен представител или лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно (чл. 87, ал. 7 от ДОПК), както и всяко трето лице, което черпи права от издаването на
удостоверението за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК и въз основа на акт на съответния съдебен, досъдебен или административен орган.

Заинтересовани лица по смисъла на ДОПК и ЗМДТ са задължените лица по ДОПК. Удостоверението може да се получи и по електронен път, съгласно изричната разпоредба на чл. 87, ал. 7 от ДОПК.

Задължени лица съгласно чл. 14 от ДОПК и ЗМДТ и съответно заинтересовани лица по смисъла на разглежданата процедура са физическите и юридическите лица, които са носители на задължението за данъци или такси по ЗМДТ и/или са задължени да удържат и внасят данъците или отговарят за задълженията на тези лица.

3.   Необходими документи 

Качество на заявителя Изискуем документ
1.   Заявителят иска документа за себе си или е законен представител на друго задължено лице Искане за издаване на документ по чл. 87, ал. 6 от ДОПК
Документ за платена такса*
 

 
2.   Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство Искане за издаване на документ по чл. 87, ал. 6 от ДОПК
Документ за платена такса*
 
Нотариално заверено пълномощно

 
3.   Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК Искане за издаване на документ по чл. 87, ал. 6 от ДОПК
Документ за платена такса*
 
Съдебно удостоверение

 
4.   Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК Искане за издаване на документ по чл. 87, ал. 6 от ДОПК
Документ за платена такса*
 
Удостоверение от съда или досъдебен орган

 
5.   Заявителят иска документа, въз основа на удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК Искане за издаване на документ по чл. 87, ал. 6 от ДОПК
Документ за платена такса*
 
Удостоверение от административен орган, водещ административното производство
 


4.   Такси, срокове, валидност

Такси
Съгласно чл. 115 от ЗМДТ за издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса.

Конкретният размер на таксите се определя в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Приложение 5) и в изпълнение на правомощията на Общинския съвет по чл. 9 от ЗМДТ.

Срокове

Съгласно чл. 87, ал. 6 от ДОПК удостоверението за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси се издава в 7-дневен срок от постъпване на искането или акта на съда.

Услугите, предоставяни от Столична община, в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат: обикновени; бързи – когато срокът се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за извършване на обикновена услуга, а цената се завишава с 50% спрямо цената на обикновената; или експресни – когато срокът се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга, а цената се завишава със 100% спрямо цената на обикновената услуга.

Валидност

Удостоверението за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси по чл. 87, ал. 6 от ДОПК е валидно към посочената в него дата и до промяна в данните, въз основа на които е издаден и които се удостоверяват в него.

5.      Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, заинтересованото лице получава Удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Документът може да бъде предоставен лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.