Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси

Услугата предоставя възможност за получаване на копие от подадена данъчна декларация.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- задължените лица;

- законни представители на задължените лица;

- упълномощено лице;

- трето лице, което черпи права от издаването на копието на подадена данъчна декларация, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК.

Необходими документи

В зависимост от качеството, в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане / по образец/ за административна услуга;

- нотариално заверено пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- удостоверение от административен орган, водещ административното производство;

- иницииращ документ/акт;

- документ за платена такса.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

6.00 лв.

Бърза 3 дни 9.00 лв.
Експресна 1 ден 12.00 лв.

1.   Компетентен орган


Съгласно чл. 8, ал. 5 от ДОПК компетентността относно местните данъци се определя по местонахождението на общината, в приход на чийто бюджет следва да постъпи съответният местен данък съгласно ЗМДТ. Следователно, компетентен орган да предостави услугата по издаване на копие от подадена данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ДОПК е общината по местонахождението на имота.
За Столична община услугата се предоставя от дирекция „Общински приходи”  чрез съответните отдели „Общински приходи".

2.   Заявител

Заявител на услугата е всяко заинтересовано лице, за което се отнася подадената декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ. Съгласно чл. 11 от ЗМДТ това могат да са собствениците, ползвателите, концесионерът, а за имоти държавна или общинска собственост – лицето, на което имотът е предоставен за управление. Следователно заявители на услугата съгласно чл. 3 от ЗМДТ могат да са данъчно задължените лица или техните законни представители, упълномощено лице, както и всяко трето лице, което черпи права от издаването на копието на подадена данъчна декларация при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК.

Тъй като издаването на копие от подадена декларация е свързано с предоставянето на данни от подадени декларации, свързани с данъчното облагане, а това е част от данъчно-осигурителната сметка на лицата по чл. 87, ал. 2 от ДОПК, то по отношение на изискванията към формата на упълномощаване на заявителите следва да се прилагат разпоредбите на чл. 87 от ДОПК. Съгласно чл. 87, ал. 7 от ДОПК информацията и/или документите от данъчно-осигурителната сметка (освен в случаите, когато се предоставя въз основа на акт на съда) се предоставя лично на лица, упълномощени с нотариално заверено пълномощно, или по електронен път.
 

3.   Необходими документи

Качество на заявителя
 
Изискуем документ
1.   Заявителят иска документа за себе си или е законен представител на друго задължено лице
 
Искане за издаване на документ 
Документ за платена такса
 
     
2.   Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство
 
Искане за издаване на документ 
Документ за платена такса 
 
Нотариално заверено пълномощно
     
.   Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК Искане за издаване на документ 
Документ за платена такса
 
Съдебно удостоверение
     
4.   Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК Искане за издаване на документ 
Документ за платена такса
 
Удостоверение от съда или досъдебен орган
     
5.   Заявителят иска документа, въз основа на удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК Искане за издаване на документ 
Документ за платена такса
 
Удостоверение от административен орган, водещ административното производство
 
     

4.   Такси, срокове, валидност


Такси
Съгласно чл. 115 от ЗМДТ за издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса. Конкретният размер на таксите се определя в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и в изпълнение на правомощията на Общинския съвет по чл. 9 от ЗМДТ.

Дължимата такса е обвързана със заявения от заявителя срок за извършване на услугата. Услугите, предоставяни от Столична община, в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат: обикновени; бързи – когато срокът се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за извършване на обикновена услуга, а цената се завишава с 50% спрямо цената на обикновената; или експресни – когато срокът се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга, а цената се завишава със 100% спрямо цената на обикновената услуга. Посочените в наредбата цени на услуги се отнасят за обикновена услуги.

Съгласно т. 9 от Приложение №5 във връзка с чл. 73 а от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Наредбата), за издаване на заверено копие от декларация по ЗМДТ се дължат такси.


Срокове за изпълнение

Съгласно чл. 90, ал. 1 от ДОПК документът по чл. 88, ал. 1 от ДОПК се издава в 7-дневен срок от постъпване на искането. Услугата се предоставя освен като обикновена, също и като бърза  или експресна.

В случаите, когато заявителят се легитимира с удостоверение, издадено от административен орган на основание чл. 42 от АПК, общинските органи са длъжни да издадат документа в 5-дневен срок от датата на поискването му (чл. 42, изр. второ от АПК).

Валидност

Издаденото копие от подадена данъчна декларация удостоверява декларираните чрез нея данни към момента на подаването й.

5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, заинтересованото лице получава копие от подадена данъчна декларация по ЗМДТ.

Съгласно чл. 90, ал. 3 от ДОПК документът се получава в общината, където е подадено искането, но заинтересованото лице може да определи и друг начин за получаване на документа, като посочи точен адрес в случаите на получаване по пощата или по електронен път.