Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Приемане на заявления от кандидати за потребители на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот"
Социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" е годишна социална услуга за компенсиране на дефицита при пълнолетни лица с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване за подпомагане на тяхната независимост и активност.

Ползватели на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" са лица, които отговарят едновременно на следните условия:
1. са навършили 18-годишна възраст към момента на започване ползването на социалната услуга, които имат 90 % и над 90 % трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на TEЛK или HEЛK и са до определената в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, с изключение на работещите по трудов, граждански договор или служебно правоотношение.
2. имат постоянен адрес на територията на Столичната община, а за учащи и студенти имат и/или настоящ адрес на територията на Столичната община;
3. не са ползватели на сходни социални услуги през периода на ползване на настоящата услуга. Ползвателите на сходни социални услуги, чийто срок изтича по време на настоящата услуга също следва да подадат заявление за кандидатстване в посочения в чл. 5, ал. 3 срок, при което след изтичане срока на сходната услуга същите се включват в листата на чакащите.
 
Кандидатът за ползвател на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" подава лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице заявление по образец (Приложение № 1.1 към настоящата наредба) в Бюрото за социални услуги по местоживеене до кмета на Столична община.
 
Заявленията за ползване на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" за следващата календарна година се приемат от 1 септември до 31 октомври на предходната година.
 
Информация за необходимите документи и хода на процедурата може да намерите в секция "Пълно описание".
 


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

Кандидат-ползвателите се включват в социалната услуга след извършване на класиране или прекласиране в листата на чакащите не по-късно от 10 дни преди началото на ползване на услугата

Безплатна


I. Нормативна уредба
 
"Асистент за независим и активен живот" е социална услуга за компенсиране на дефицита при пълнолетни лица с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване и в ежедневното обслужване за подпомагане на тяхната независимост и активност.
 
Редът, условията и специфичните критерии за предоставяне на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот", както и нейното финансиране, са регламентирани в Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот“ /НПСУАНЖ/, приета от Столичния общински съвет.
 
Ползвателят на услугата може да избира самостоятелно своя асистент, като може да ползва до 5 (пет) асистента, но не повече от един по едно и също време.

II. Компетентен орган
 
Компетентен орган е комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ, назначена със заповед на кмета на Столична община.
 
III. Заявител
 
Ползватели на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот” са лица, които отговарят едновременно на следните условия:
1. са навършили 18-годишна възраст към момента на започване ползването на социалната услуга, които имат 90 % и над 90 % трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на TEЛK или HEЛK и са до определената в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, с изключение на работещите по трудов, граждански договор или служебно правоотношение.
2. имат постоянен адрес на територията на Столичната община, а за учащи и студенти имат и/или настоящ адрес на територията на Столичната община;
3. не са ползватели на сходни социални услуги през периода на ползване на настоящата услуга. Ползвателите на сходни социални услуги, чийто срок изтича по време на настоящата услуга също следва да подадат заявление за кандидатстване в посочения в чл. 5, ал. 3 срок, при което след изтичане срока на сходната услуга същите се включват в листата на чакащите.
 
Решението на органа за медицинска експертиза следва да е валидно към момента на подаване на документите и за периода на получаването на услугата. В случай на изтичане на срока му, услугата се спира от Комисията по чл. 15 до представяне на ново решение от ползвателя и се възобновява, ако лицето продължава да отговаря на условията по настоящата наредба.

ІV. Необходими документи
 
1. Заявление по образец (Приложение № 1.1 към НПСУАНЖ).
2. Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК - копие и оригинал за справка.
3. Лична карта на кандидата за ползвател-копие и оригинал за справка, както и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес.
4. Декларация по образец (Приложение № 1.2 към НПСУАНЖ) от кандидата и/или законния му представител, че ползва или не ползва сходни социални услуги по други дейности и програми.
5. Декларация по образец (Приложение № 1.3 към НПСУАНЖ) от кандидата и/или законния му представител, че полага грижи за непълнолетното си дете или приемно дете.
6. Ако кандидатът за социалната услуга работи:
- по трудово или служебно правоотношение - служебна бележка от работодателя (Приложение № 1.4 към НПСУАНЖ) и заверено с подпис и печат от работодателя копие от трудов договор или заповед за назначаване;
- при извършване на дейност по граждански договор - служебна бележка от възложителя за вида извършвана дейност (Приложение № 1.4 към НПСУАНЖ) и заверено с подпис и печат от възложителя копие от граждански договор;
7. Ако кандидатът за социалната услуга учи - уверение в което е отразено, че лицето е със записан семестър за настоящата година или служебна бележка от учебното заведение или организацията за професионална квалификация, както и документ за платена такса за обучението.
8. Заявление по образец (Приложение № 1.5 към НПСУАНЖ) от кандидата и/или законния му представител за избор на асистент/и.
9. Документи за участие на кандидата в други дейности за активно социално включване, насочени към пълноценно участие в икономическия, образователния, социално-културния живот и други такива, насочени към подобряване на здравословното му състояние.
10. Декларация по образец (Приложение № 1.6 към НПСУАНЖ) за липса на промяна в документите и обстоятелствата.
 
Заявление за ползване на социалната услуга се подава ежегодно при всяко кандидатстване за социалната услуга. Останалите документи, с изключение на Анкета за потребностите, които са подавани от кандидата в същата или предходни години и чийто срок не е изтекъл, могат да не се подават отново, при което се попълва Декларация по образец за липса на промяна в документите и обстоятелствата (Приложение № 1.6 към НПСУАНЖ).
 
При промяна на обстоятелствата, удостоверени с документ, ползвателят на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" внася заявление по образец за нова "Анкета за потребностите" (Приложение № 1.8 към НПСУАНЖ) в 10-дневен срок от настъпване на промяната.

V. Вътрешен ход на процедурата
 
Кандидатът за ползвател на социална услуга „Асистент за независим и активен живот” подава лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице заявление по образец (Приложение № 1.1 към НПСУАНЖ) и приложените към него документи в Бюрото за социални услуги по местоживеене до кмета на Столична община.

Заявленията за ползване на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот” за следващата календарна година се подават от 1 септември до 31 октомври на предходната година в Бюрото за социални услуги по местоживеене. При подадено заявление с нередовни и/или липсващи документи, служителят от БСУ уведомява кандидата за неизправностите, които следва да бъдат отстранени в 10-дневен срок от датата на уведомлението. Когато неизправностите не са отстранени в срок, комисията по чл. 15 издава решение въз основа на наличните документи.
Двама служители от Бюрото за социални услуги по местоживеене с участието на кандидата и/или законния му представител, въз основа на представените документи, изготвят  Анкета за потребностите" (Приложение № 1.7 към НПСУАНЖ). Становището на кандидата и/или законния му представител се отразява в "Анкетата за потребностите". При писмено изразено несъгласие на кандидата с Анкетата и писмено изразено негово желание, се извършва нова анкета от други двама служители от БСУ с участието на кандидата и/или законния му представител въз основа на представените документи, която е окончателна. Анкета за потребностите се извършва ежегодно при всяко подаване на заявления за услугата и при промяна на обстоятелствата.
Анкета за потребностите" (Приложение № 1.7 към НПСУАНЖ), заедно с приложените документи, се представят за разглеждане от Комисия, назначена със заповед на кмета на Столична община на основание чл. 15 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот“.
 
Решението на Комисията за разрешение или отказ за предоставяне на услугата, за определяне на броя точки за класиране на лицето в съответствие с "Измерителя на броя точки за класиране на кандидатите за ползватели на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.12 към НПСУАНЖ) и за включване или невключване в услугата след извършване на класирането, се вписва в Решение относно ползването на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.14 към НПСУАНЖ). Решението на Комисията относно часовете за ползване на услугата се вписва в "Карта за определяне на необходимите часове за предоставяне на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот" (Приложение № 1.15 към НПСУАНЖ), като се вземат предвид "Анкетата за потребностите" и наличните документи.
Кандидат-ползвателите се включват в социалната услуга при класиране, извършено съгласно чл. 17 от НПСУАНЖ, за което невключените се уведомяват писмено с изпращане на индивидуалното Приложение № 1.14, а включените - с индивидуалните Приложения № 1.14 и № 1.15, като списъците се публикуват на официалния електронен портал на Столична община и в Бюрата за социални услуги не по-късно от 10 дни преди началото на ползване на услугата.

Решенията на Комисията по чл. 15 могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от получаването им чрез нея пред кмета на Столична община, който ги потвърждава или отменя и връща за преразглеждане от Комисията.

VI. Такса
 
За изпълнение на услугата не се дължи такса.

Време за изпълнение: Кандидат-ползвателите се включват в социалната услуга след извършване на класиране или прекласиране в листата на чакащите не по-късно от 10 дни преди началото на ползване на услугата.

Телефон за контакт: 02/8035 924 и 02/8035 914 и 02/8035 901.

Място за заявяване на услугата:  Бюра за социални услуги по местоживеене на кандидата за ползвател.
 
Виж: БЮРА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (контакти)