Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на карта за преференциално паркиране на ППС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране (Уникален идентификатор на административната услуга - 2012)

Услугата предоставя възможност за издаване на карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община. Заявители на услугата могат да бъдат:

- лицето, за което ще се отнася картата за преференциално паркиране и което отговаря на изискванията на чл. 91 от НОДТСО.

- законните им представители;

- трети лица с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (извън случаите по чл. 18, ал. 1 от АПК);
 
Необходими документи:

а) заявление по образец, утвърден от кмета на Столична община, подадено чрез Бюро за социални услуги по местоживеене до кмета на Столична община;

б) лична карта и документ за настоящ адрес (ако е приложимо);

в) удостоверение за раждане (за малолетни или непълнолетни) - копие и оригинал (за сверяване);

г) решение на ТЕЛК/ НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);

д) документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);

е) актуална цветна снимка на кандидата за ползвател - паспортен формат;

ж) по преценка се прилагат допълнителни медицински документи, доказващи, че заявителят отговаря на критериите на чл. 91 от НОДТСО.
 
Списъкът с необходими документи се появява във формата за заявка, след въвеждане на данните за заявителя.
 
* За повече информация, относно услугата, вижте секция "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:


Вид услуга
Срок
Такса
Обикновена        
За издаване на заповед за предоставяне на правото – до един месец от подаване на заявлението за кандидатстване;
Срок за получаване на картата – до 30 работни дни от подаване на заявлението за кандидатстване
        Безплатна

Услугата предоставя възможност за издаване на карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община.

1.   Компетентен орган

Компетентен да предостави правото и да издаде карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите, които са общинска собственост на територията на Столична община, е кметът на общината (чл. 91 от Наредба за организацията на движението на територията на Столична община - НОДТСО).
 
Оперативната дейност по издаване и преиздаване на картите, както и тяхното активиране, деактивиране и контрол, се осъществява от общинското дружество „Център за градска мобилност” ЕАД.

2.   Заявител

Заявител на услугата може да бъдат лица с трайни увреждания,  които:

- Вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/.

- Лица с ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

-  Лица с белодробни заболявания с втора и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност  и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

-  Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

- Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/.

Лицето следва да има постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община.

3.   Необходими документи

а) заявление по образец, утвърден от кмета на Столична община, подадено чрез Бюро за социални услуги по местоживеене до кмета на Столична община;

б) лична карта и документ за настоящ адрес (ако е приложимо);

в) удостоверение за раждане (за малолетни или непълнолетни) - копие и оригинал (за сверяване);

г) решение на ТЕЛК/ НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);

д) документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);

е) актуална цветна снимка на кандидата за ползвател - паспортен формат;

ж) по преценка се прилагат допълнителни медицински документи, доказващи, че заявителят отговаря на критериите на чл. 91 от НОДТСО.

5.   Такси, срокове, валидност

Такси

Такса за издаване на карта за преференциално паркиране: безплатно;

Такса за издаване на дубликат на изгубена или открадната карта: заплаща се такса от 20 лв. на  „Център за градска мобилност” ЕАД. Заявление за дубликат се подават в БСУ по местоживеене.

Срокове за изпълнение

- За издаване на заповед за предоставяне на правото - до един месец от подаване на заявлението за кандидатстване.

- Срок за получаване на картата - до 30 работни дни от подаване на заявлението за кандидатстване.

Валидност

Картата е валидна за срока на валидността на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК на заявителя, но не повече от три години.

6.      Резултат от процедурата

Комисия, назначена със заповед на кмета, разглежда постъпилите заявления и приложените документи на хора с увреждания за издаване на карти за преференциално паркиране на ППС в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община. Комисията преценява дали лицата подали заявления, отговарят  на чл. 91 от НОДТСО.

Въз основа на становище на Комисията, Кметът на Столична община издава заповед за предоставяне на правото и издаване на карта за преференциално паркиране.

„Център за градска мобилност” ЕАД изработва картата за преференциално паркиране, която се получава от заявителя или упълномощено от него лице или негов законен представител в Бюрото за социални услуги по местоживеене.

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на правоимащото лице се издава карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община.