Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението. Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявители на услугата могат да бъдат:

лицето, за което се отнася удостоверението за вписване в регистрите на населението;

- надлежно упълномощени пълномощници (с нотариално заверено пълномощно);

- трети лица в случаите, когато издаването на удостоверението на трето лице е от техен законен интерес (чл. 5, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.);

- лице, което черпи права от издаването му, и при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК.

- изрично упълномощено лице по реда на чл. 5, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане / по образец/ за административна услуга;

- документ, удостоверяващ наличието на законното представителство;

- нотариално заверено изрично пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- удостоверение от административен орган, водещ административното производство;

- иницииращ документ/акт;

- документ за платена такса.

Списъкът с необходими документи се появява във формата за заявка, след въвеждане на данните за заявителя.


* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
    Обикновена до 7 дни 3.50 лв.
    Бърза до 3 дни 5.25 лв.
    Експресна 24 ч. / 2 дни 7.00 лв.


1.   Компетентен орган
 
Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г., за вписване в регистъра на населението се издава от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация.

Когато общината, районът или кметството има достъп до Национална база данни „Население”, удостоверения се издават за всички заявители-правоимащи лица, независимо от адресната им регистрация, с изключение на изрично предвидените в наредбата случаи (чл. 2, ал. 3 и 4 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г, на основание чл. 2, ал. 5, Удостоверение за наследници се издава от общината, от района или от кметството по последен постоянен адрес на починалото лице, без оглед на съществуващата свързаност с регистрите на населението).

Когато общината, районът или кметството няма достъп до Национална база данни „Население”, удостоверения се издават само за заявители-правоимащите лица, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община (чл. 2, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г).

Удостоверения за лица, вписани само в регистрите на населението, поддържани до внедряване на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), се издават от общината, от района или от кметството, където тези регистри се съхраняват (чл. 2, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г).

 
2.   Заявител

Заявители на услугата могат да бъдат лицата по чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г - лицето, за което се отнася удостоверението за вписване в регистрите на населението и негови надлежно упълномощени пълномощници (с нотариално заверено пълномощно). Заявители могат да са и трети лица в случаите, когато издаването на удостоверението на трето лице е от техен законен интерес (чл. 5, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.). Заявител може да е и всяко лице, което черпи права от издаването му, и при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК.

Заявител може да бъде и изрично упълномощено лице по реда на чл. 5, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

Данни, необходими за издаване на удостоверението, може да бъдат предоставяни и на длъжностни лица от други общински администрации, въз основа на служебно искане, когато съответната информация не се съдържа в регистъра на населението, с който разполага съответната общинската администрация. Данните се предоставят в писмен вид в 5-дневен срок от постъпване на искането (чл. 8, ал. 1 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.).

Заявителят подава искане по образец, съгласно Приложение №1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

 
3.   Необходими документи

Качество на заявителя Изискуем документ
1.     Заявителят иска документа за себе си Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
   
2.     Заявителят иска документа за друго лице – законно представителство Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство (напр. удостоверение за учредено попечителство или настойничество)
   
3.     Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Нотариално заверено изрично пълномощно
   
4.     Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Съдебно удостоверение
   
5.     Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК Искане съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Удостоверение от съда или досъдебен орган
   
6.     Заявителят иска документа, въз основа на удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК Искане съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Удостоверение от административен орган, водещ административното производство
 

4.   Такси, срокове, валидност 

Такси

Конкретният размер на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл. 9 от ЗМДТ). За Столична община таксите са определени с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Цената на услугата е обвързана със заявения срок за извършването й.

Административните услуги по чл. 66 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат: обикновени; бързи, при които цената е с 50% увеличение спрямо цената на обикновената услуга, и експресни, при които цената е със 100% увеличение спрямо обикновената услуга (чл. 11 във връзка с чл. 67 от цитираната Наредба на Столична община).

Съгласно чл. 66, т. 11 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, издаването на Удостоверение за вписване в регистрите на населението следва да се таксува като „друга административна услуга, предоставяна на граждани”.
 
Срокове за изпълнение

Съгласно чл. 6 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г., Удостоверение за вписване в регистрите на населението се издава в сроковете по АПК. Доколкото то представлява констативен индивидуален административен акт, при определяне на срока, следва да се приложи разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от АПК

Съгласно чл. 67, ал. и 2 във връзка с чл. 66, т. 12 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, услугата по издаване на Удостоверение за вписване в регистрите на населението като „друг вид удостоверение по искане на граждани” може да се предоставя като:
-          обикновена услуга;
-          бърза услуга;
-          експресна.

Валидност

Удостоверението е валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено.

 
5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заинтересованото лице се издава Удостоверение за вписване в регистрите на населението.

Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.