Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени документи по гражданско състояние
Услугата предоставя възможност за получаване на заверен препис или фотокопие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението или справка за предоставяне на данни от страница от семейния регистър на населението. 
 

Заявители на услугата могат да бъдат:

- лице, за което се отнася удостоверението за настоящ адрес и е субект на ЗГР, подлежащо на регистрация в регистъра на населението;

- законният представител на лицето, за което се отнася удостоверението (родител, настойник, попечител)

- лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно.
 

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане;

- нотариално заверено изрично пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от административен орган;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- иницииращ документ/акт;

- документ за платена такса.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
    Обикновена до 7 дни   2.50 лв.
    Бърза до 3 дни   3.75 лв.
    Експресна 24 ч. / 2 дни  5.00 лв.1.   Компетентен орган

Компетентен орган да издаде Заверен препис или фотокопие от ЛРК или страница от семейния регистър на населението е длъжностното лице по гражданско състояние от общинската администрация, съхраняваща съответния ЛРК или съответния регистър на актове по гражданско състояние.

Компетентен орган да издаде заверен препис или фотокопие от ЛРК е общинската администрация по постоянен и/или настоящ адрес на лицето (чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 102, ал. 1, т. 3 от ЗГР).

Компетентен орган да издаде заверен препис или фотокопие от семейния регистър на населението (т.е. от регистрите на актовете за гражданско състояние) е общинската администрация, на чиято територия са станали събитията и която съхранява съответните регистри на актовете за раждане, брак или смърт (чл. 143 от Наредба ГРАО).

За Столична община услугата се извършва от съответната районна администрация.
 

2.   Заявител

Лицето, за което се отнася издаването на заверения препис или фотокопието от ЛРК или страница от семейния регистър на населението, трябва да е субект на ЗГР и за него да е съставен ЛРК, съответно акт за гражданско състояние. За всяко физическо лице, подлежащо на вписване в регистъра на населението, се създава ЕЛРК в регистъра на населението (чл. 22 от ЗГР). Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗГР в регистъра на населението се вписват: (i) всички български граждани; (ii) чужденците, които са получили разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България; (iii) чужденците, които са получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище в Република България.

Заявители на услугата могат да бъдат лицата, за които се отнася искания документ и законните им представители. Заявител може да е и всяко лице, което черпи права от издаването на документа, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 42 от АПК и чл. 133 от НПК.

Заявител може да бъде и изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно (аргумент по чл. 5, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.).

Услугата може да се предоставя и по искане на други държавни органи и институции.


3.   Необходими документи

Процедурата и необходимите документи са регламентирани в чл. 62 и 65 и чл. 141–146 от Наредба ГРАО.
 
Качество на заявителя Изискуем документ
1.    Заявителят иска документа за себе си Искане
Документ за платена такса
 
2.     Заявителят иска документа за друго лице - законно представителство Искане
Документ за платена такса
 
3.    Заявителят иска документа за друго лице - договорно представителство Искане
Документ за платена такса
Нотариално заверено изрично пълномощно
 
4.    Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК Искане
Документ за платена такса
Съдебно удостоверение
 
5.    Заявителят иска документа, въз основа на удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК Искане
Документ за платена такса
Удостоверение от съда или досъдебен орган
 
6.    Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК Искане
Документ за платена такса
Удостоверение от съда или досъдебен орган
 

4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 13 от ЗМДТ за издаване на преписи от документи се дължи такса. Конкретният размер на таксата се определя с акт на съответния общински съвет (чл. 9 от ЗМДТ).

За Столична община размерът на таксата е определен с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Приложение № 5 към глава втора и Приложение № 14 към глава трета).

Размерът на таксата зависи от срока за извършването на услугата (чл. 11 от Наредбата на Столична община). Услугите, предоставяни от Столична община, в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат: обикновени; бързи – когато срокът се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за извършване на обикновена услуга; или експресни – когато срокът се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга.

Посочените в Наредбата на Столична община, както и тук, размери на таксите са определени за обикновена услуга. За бърза услуги таксата се завишава с 50% спрямо цената на обикновената, а за експресна услуга завишението е 100% спрямо цената на обикновената услуга. Съгласно чл. 67 във връзка с чл. 66, т. 12 от Наредбата на Столична община, услугата по издаване на преписи от документи може да се извършва като обикновена, бърза или експресна услуга.  


Срокове за изпълнение

Съгласно чл. 67 във връзка с чл. 66, т. 12 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, услугата по издаване на заверен препис от ЛРК или страница от семейния регистър на населението може да се предоставя като: обикновена, бърза или експресна.


Валидност

Заверените преписи или фотокопия от ЛРК или страница от семейния регистър на населението имат безсрочна валидност до вписването на промени в актовете, чиито копия са.


5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия заинтересованото лице получава заверен препис или фотокопие от ЛРК или страница от семейния регистър на населението.

Документът/документите може да бъде предоставен лично на заявител.