Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Услугата предоставя възможност за получаване на справка по актовите книги или заверени копия от документи относно общинска собственост. Документите могат да бъдат предоставени лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявители на услугата могат да бъдат:

Съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредба за общинската собственост (НОС) регистрите с актовете за публична и частна общинска собственост са публични като заинтересованите лица имат право на свободен достъп до данните в тях, освен ако данните не представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация. 

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството, в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане за справка;

- документ за платена такса.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

- за "Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост"

Вид услуга Срок Такса
    Обикновена 14 дни  7.50 лв.
    Бърза 7 дни   11.25 лв.
    Експресна 3 дни  15.00 лв.

- за "Справки по актовите книги"

Вид услуга Срок Такса
    Обикновена 14 дни 15.00 лв.
    Бърза 7 дни   22.50 лв.
    Експресна 3 дни  30.00 лв.

1.   Компетентен орган

Компетентен орган при предоставянето на услугата е кметът на районната общинска администрация, на чиято територия се намира имота, за който се иска заверено копие и/или справка, чрез съответната служба „Общинска собственост”. Кметът може да упълномощи длъжностно лице за осъществяване на тези негови правомощия.

2.   Заявител

Съгласно чл. 34, ал. 1 от НОС регистрите с актовете за публична и частна общинска собственост са публични като заинтересованите лица имат право на свободен достъп до данните в тях, освен ако данните не представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация. Същевременно с чл. 34, ал. 6 и 7 от НОС се въвеждат допълнителни ограничения, според които службите „Общинска собственост” могат да откажат исканата справка, при условие, че тя:

  -    ще застраши правата на трети лица, засяга лични данни, или представлява служебна тайна;

  -    е свързана с оперативната подготовка на актовете, няма самостоятелно значение и представлява мнения, препоръки, становища, консултации и предложения по управление и разпореждане с имотите.  

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.


3.   Необходими документи

Съгласно чл. 34, ал. 4 от НОС, когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, се подава писмено искане за справка. 

Освен писменото искане и документ за платена такса не е необходимо заявителят да предоставя допълнителни удостоверителни документи.

Данни еднозначно определящи акта за общинска собственост могат да бъдат намерени на следния линк:
http://ims.gis-sofia.bg:8080/Sofia/index.jsp

4.   Такси, срокове, валидност

Такси

За издаване на заверени копия от актове за общинска собственост и други документи от архива на „Общинска  собственост” е определена такса в т. 8 Приложение 11 и т. 17 на Приложение № 5 от НОАМТЦУПСО.

Съгласно чл. 11, ал. 1 от НОАМТЦУПСО услугите, предоставяни от Столична община в зависимост от сроковете за извършване, могат да бъдат обикновени, бързи и експресни. Бързата услуга се заплаща с 50 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга, а експресната услуга се заплаща със 100 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга.

Срокове за изпълнение

Съгласно чл. 34, ал. 5, е определен двуседмичен срок за предоставяне на услугата.

При бърза услуга, срокът се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за извършване на обикновена услуга, а при експресна – срокът се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга.

Валидност

Когато се касае за изготвяне на справка, издаденият в резултат на услугата документ ще е валиден до промяна на информацията, въз основа на която е изготвен.

Реализирането на услугата не предполага срок на валидност, когато с предоставянето на услугата се иска заверено копие на документ.

5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия се изготвя справка или заверено копие на документ. И в двата случая произведеният документ може да се връчи на място, в съответната общинска администрация, но също така и може да бъде изпратено на заявителя, чрез лицензиран/регистриран пощенски оператор или по електронен път.