Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2112 Издаване на разрешение за строеж
Правно основание: 
Закон за устройство на територията - чл. 148

Необходими документи:
Заявление по образец;
Документ за собственост - копие;
Констативен акт за наличие на дървесна растителност в имота;
Договор в нотариална форма със собствениците (при необходимост);
Одобрен технически или работен инвестиционен проект;
Решение или оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).
 
В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Срок за предоставяне на услугата:
Едновременно с одобряване на проекта или в 7-дневен срок след одобряването му
 
Информация за плащане:
За услугата се заплаща такса

- за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради - по Таблица 1 (лв./кв. м РЗП):

Таблица 1

  I зона II зона III зона IV зона V зона в строит.
граници
извън
строит.
граници
вилна
зона
Сгради 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 5.00 3.00 5.00

- за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство - 25 % от стойността по Таблица 1;

- за линейни инфраструктурни обекти - 0,3 % от стойността на обекта.

За издаване на разрешение за строеж на ограда:

- в условията на чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ - 25 % от стойността по Таблица 1 в лв./лин. м спрямо периметъра на оградата;

- в условията на чл. 48, ал. 9 от ЗУТ - 25 % от стойността по Таблица 1 в лв./кв. м спрямо разгъвката на оградата.

За издаване на разрешение за строеж на газова инсталация:

- за сградна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др. - 100 лв.

- за вътрешна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др. - 10 % от стойността по Таблица 1.

- за газови сградни и вътрешни инсталации в промишлени (производствени) сгради - 200 лв.

 

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община освобождават се от такса за издаване на разрешения за строеж лицата, които са внесли за съгласуване и/или одобряване инвестиционен проект/и и/или са поискали разрешение за строеж за саниране на цели жилищни сгради и общежития - ремонт, при който се подобрява експлоатационната годност на съществуваща сграда и/или се удължава срокът на експлоатацията й.
 

Правно основание: 
Закон за устройство на територията - чл. 148

Необходими документи:
Заявление по образец;
Документ за собственост - копие;
Констативен акт за наличие на дървесна растителност в имота;
Договор в нотариална форма със собствениците (при необходимост);
Одобрен технически или работен инвестиционен проект;
Решение или оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).
 
В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.