Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти. Удостоверението може да се връчи на място, в съответната общинска администрация, да бъде изпратено на заявителя чрез лицензиран/регистриран пощенски оператор или по електронен път.

Заявители на услугата могат да бъдат:

Съгласно чл. 34, ал. 1 от НОС регистрите с актовете за публична и частна общинска собственост са публични като заинтересованите лица имат право на свободен достъп до данните в тях, освен ако данните не представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация. 

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане за административна услуга;

- документ за платена такса.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
    Обикновена 14 дни  20.00 лв.
    Бърза 7 дни   30.00 лв.
    Експресна 3 дни  40.00 лв.

1.   Компетентен орган

Компетентен орган при предоставянето на услугата е кметът на районната общинска администрация, на чиято територия се намира имота, за който се иска издаване на удостоверение или упълномощено от него длъжностно лице. Удостоверението се издава чрез съответната служба „Общинска собственост”.

2.   Заявител

Съгласно чл. 34, ал. 1 от НОС регистрите с актовете за публична и частна общинска собственост са публични като заинтересованите лица имат право на свободен достъп до данните в тях, освен ако данните не представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация. Същевременно с чл. 34, ал. 6 и 7 от НОС се въвеждат допълнителни ограничения, според които службите „Общинска собственост” могат да откажат исканата справка, при условие, че тя:

  - ще застраши правата на трети лица, засяга лични данни, или представлява служебна тайна;

  - е свързана с оперативната подготовка на актовете, няма самостоятелно значение и представлява мнения, препоръки, становища, консултации и предложения по управление и разпореждане с имотите. 

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

3.   Необходими документи 

Съгласно чл. 34, ал. 4 от НОС, когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, се подава писмено искане за справка. 

4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Таксата за изпълнение на услугата е определена съгласно т. 26 от Приложение № 5 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (НОАМТЦУПСО) .

Съгласно чл. 11, ал. 1 от НОАМТЦУПСО услугите, предоставяни от Столична община в зависимост от сроковете за извършване, могат да бъдат: обикновени, бързи и експресни. Бързата услуга се заплаща с 50 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга, а експресната услуга се заплаща със 100 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга.

Срокове за изпълнение

Съгласно чл. 34, ал. 5 от НОС, е определен двуседмичен срок за предоставяне на услугата.

При бърза услуга, срокът се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за извършване на обикновена услуга, а при експресна – срокът се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга.

Валидност

Издадения в резултат на услугата документ ще е валиден до промяна на информацията, въз основа на която е изготвен.

5.   Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия се издава удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти.

Удостоверението може да се връчи на място, в съответната общинска администрация, да бъде изпратено на заявителя чрез лицензиран/регистриран пощенски оператор или по електронен път.