Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията
Правно основание: чл. 19 от Закона за вероизповеданията.

Орган, издаващ индивидуален административен акт: Кмет на община

Изисквания, процедури, инструкции:
Подаване на заявление - свободен текст, от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава.
Към заявлението се прилагат:
1. съдебното решение на Софийския градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство, съответно пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство;
2. удостоверение от централното ръководство за лицата, които го представляват в съответната община, седалището и адреса на местното поделение;
3. Други документи, съгласно Устава на вероизповеданието – решение на Общо събрание/Духовен съвет или др., копие от Устав.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Срок за предоставяне: 7 дни

Не се заплаща такса за услугата.

Местните поделения на вероизповеданията се вписват в регистър от кметовете на общините според населеното място, където е седалището им, при условията на уведомителен режим, в 7-дневен срок, на основание на заявление от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава.

Правно основание: чл. 19 от Закона за вероизповеданията.

Орган, издаващ индивидуален административен акт: Кмет на община

Срок за предоставяне: 7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Административен съд
Срок за обжалване: 14 дни от датата на обявяване на акта.

Изисквания, процедури, инструкции:
Подаване на заявление - свободен текст, от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава.
Към заявлението се прилагат:
1. съдебното решение на Софийския градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство, съответно пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство;
2. удостоверение от централното ръководство за лицата, които го представляват в съответната община, седалището и адреса на местното поделение;
3. Други документи, съгласно Устава на вероизповеданието – решение на Общо събрание/Духовен съвет или др., копие от Устав.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Не се заплаща такса за услугата.