Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Правно основание: 
Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за собственост
- Виза за проектиране
- Архитектурна ситуация ( при необходимост)
- Становище по част Конструкции (при необходимост)
- Становище по част Електро ( при необходимост)
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – НЕК, В и К и други
- Актуална скица от СГКК
В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Срок за предоставяне на услугата:
7 дни

Информация за плащане:
За услугата се заплаща такса, която се изчислява в зависимост от вида на обекта, зоната, в която се намира, РЗП; за огради - линеен метър спрямо периметър

За преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство - 25 % от стойността по Таблица 1;
За издаване на разрешение за строеж на ограда:
- в условията на чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ - 25 % от стойността по Таблица 1 в лв./лин. м спрямо периметъра на оградата;
- в условията на чл. 48, ал. 9 от ЗУТ - 25 % от стойността по Таблица 1 в лв./кв. м спрямо разгъвката на оградата.

Съгласно чл. 63, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Правно основание: 

Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Документ за собственост

- Виза за проектиране

- Архитектурна ситуация ( при необходимост)

- Становище по част Конструкции (при необходимост)

- Становище по част Електро ( при необходимост)

- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – НЕК, В и К и други

- Актуална скица от СГКК

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.