Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

Услугата предоставя възможност за издаване на Решение на СОС за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонални пенсии. Персоналните пенсии се отпускат с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите.

Заявители на услугата могат да бъдат:
- лицата, които желаят отпускане на персонална пенсия.
- законните им представители или лица, посочени в чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Необходими документи:
а) заявление по образец, подадено чрез Столична община, дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” – бул. „Мария Луиза” № 88, ет. 5 до Столичния общински съвет, което включва мотивите за отпускане на персоналната пенсия, данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние;
б) документ за самоличност на лицето и подаващия документи (копие и оригинал за справка);
в) удостоверение за настойничество или попечителство/ документ за настаняване на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и при настойник или попечител/ пълномощно (ако е приложимо) -(копие и оригинал за справка);
г) разпореждане на длъжностното лице от териториалното поделение на НОИ, с което се отказва отпускането на пенсия; когато няма постановено такова разпореждане, лицето представя документи, установяващи липса на основание за отпускане на друг вид пенсия, или декларация, че няма достатъчно положен осигурителен стаж;
д) удостоверение за раждане на детето (копие и оригинал за справка);
е) препис-извлечение от акт за смърт на починалия родител (копие и оригинал за справка);
ж) удостоверение за наследници на починалия родител (оригинал);
з) декларация за семейно положение и за годишния доход на член от семейството, включително от друга държава, за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в общината и документите, удостоверяващи този доход; при определяне на дохода се ползват и данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО (не е приложимо за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и при настойник или попечител);
и) декларация от лицето, че получава/не получава пенсия, изплащана от друга държава;
к) документ, удостоверяващ статута на лицето на учащ (ако е навършило 18-годишна възраст);
л) за лицата по ал. 2, т. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - документ от общината, че са родили и отгледали 5 и повече деца до 18-годишната им възраст, че не са били лишавани или ограничавани родителските им права и че децата не са били настанявани в държавни заведения за отглеждане за срок, по-голям от една година, освен по здравословни причини;
м) за лицата по ал. 2, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж- решение на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващо, че болният за целия 10-годишен период е бил инвалид с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, който постоянно се е нуждаел от чужда помощ;
н) за лицата по ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - документ за придобит действителен осигурителен стаж не по-малко от 3 години;

* За повече информация, относно услугата, вижте секция "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
За преценка на правото, изготвяне на доклад и проект на решение на СОС
            14 дни
Безплатна
За вземане на решение от СОС
Съгласно дневния ред на СОС
Безплатна

Услугата предоставя възможност за издаване на Решение на СОС за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонални пенсии. Персоналните пенсии се отпускат с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите.
Съгласно чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) Министерският съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпуска пенсии на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на този кодекс. В чл. 7 и 8 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), в чл. 89а от КСО и в ПМС № 6/15.01.2009 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход са посочени условията за отпускане на персоналните пенсии.

1.   Компетентен орган

Компетентен да вземе Решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонални пенсии, е Столичният общински съвет (чл. 7, ал. 4, т. 3 от НПОС).


2.   Заявител

Заявители на услугата могат да бъдат:
- лицата, които желаят отпускане на персонална пенсия.
- законните им представители или лица, посочени в чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Персонални пенсии могат да се отпускат на следните категории лица, на които не е отпусната пенсия по българското законодателство или по разпоредбите на двустранните или многостранните международни договори, по които Република България е страна:
1. деца без право на наследствена пенсия от починал родител;
2. жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО, родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст;
3. лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди - членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ; за членове на семейството се считат съпругът, съпругата, както и техните възходящи и низходящи по права линия.

Всички посочени по-горе лица следва да отговарят на изискванията за доход от 65 лв. на член от семейството, съгласно чл. 89а, ал. 1 КСО и ПМС № 6/15.01.2009 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход, а лицата по т. 2 и 3 е необходимо да имат и действителен осигурителен стаж най-малко 3 години. За деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и при настойник или попечител, не се изисква декларация за доход на член от семейството.

3.   Необходими документи

а) заявление по образец, подадено чрез Столична община, дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” – бул. „Мария Луиза” № 88, ет. 5 до Столичния общински съвет, което включва мотивите за отпускане на персоналната пенсия, данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние;
б) документ за самоличност на лицето и подаващия документи (копие и оригинал за справка);
в) удостоверение за настойничество или попечителство/ документ за настаняване на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и при настойник или попечител/ пълномощно (ако е приложимо) -(копие и оригинал за справка);
г) разпореждане на длъжностното лице от териториалното поделение на НОИ, с което се отказва отпускането на пенсия; когато няма постановено такова разпореждане, лицето представя документи, установяващи липса на основание за отпускане на друг вид пенсия, или декларация, че няма достатъчно положен осигурителен стаж;
д) удостоверение за раждане на детето (копие и оригинал за справка);
е) препис-извлечение от акт за смърт на починалия родител (копие и оригинал за справка);
ж) удостоверение за наследници на починалия родител (оригинал);
з) декларация за семейно положение и за годишния доход на член от семейството, включително от друга държава, за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в общината и документите, удостоверяващи този доход; при определяне на дохода се ползват и данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО (не е приложимо за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и при настойник или попечител);
и) декларация от лицето, че получава/не получава пенсия, изплащана от друга държава;
к) документ, удостоверяващ статута на лицето на учащ (ако е навършило 18-годишна възраст);
л) за лицата по ал. 2, т. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - документ от общината, че са родили и отгледали 5 и повече деца до 18-годишната им възраст, че не са били лишавани или ограничавани родителските им права и че децата не са били настанявани в държавни заведения за отглеждане за срок, по-голям от една година, освен по здравословни причини;
м) за лицата по ал. 2, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж- решение на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващо, че болният за целия 10-годишен период е бил инвалид с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, който постоянно се е нуждаел от чужда помощ;
н) за лицата по ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - документ за придобит действителен осигурителен стаж не по-малко от 3 години;

4.   Такси, срокове, валидност

Такси
Услугата е безплатна.

Срокове за изпълнение:
За преценка на правото, изготвяне на доклад и проект на решение на СОС 14 дни.
За вземане на решение от СОС - съгласно дневния ред на СОС.

5. Резултат от процедурата

Столичният общински съвет издава Решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия. Заверено копие от решението заедно с комплекта документи се изпраща служебно в Националния осигурителен институт (НОИ). НОИ извършва проверка и продължава процедурата. Персоналните пенсии се отпускат с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите.