Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2102 Издаване на разрешение за преместване на растителност

Услугата предоставя възможност за получаване на разрешение за преместване на растителност. Решението може да се връчи лично, на място от административния орган, а също така и чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор, както и по електронен път.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- собственикът на имота;

- председателят на общото събрание на етажната собственост;

- трето заинтересовано лице;

- лице, в полза на което е учредено вещно право;

- законен представител на правоимащото лице;

- трето лице, изрично упълномощено от правоимащия. 

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане;

- документ, удостоверяващ правото на собственост или учредяването на вещно право върху имота;

- одобрен инвестиционен проект;

- документ, удостоверяващ наличието на законното представителство;

- документ, удостоверяващ качеството на заявителя - управител или председател на управителния съвет на етажната собственост;

- документ, удостоверяващ интереса на третото заинтересовано лице;

- документ за платена такса.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".


Срок и такси на изпълнение на услугата:
 

Вид услуга
 

Срок
 

Такса
 

Обикновена
 

30 дни
 

20.00 лв.
 


1. Компетентен орган

На основание чл. 45, ал. 1 от НИПОИЗССО разрешение за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност се издава от кмета на СО или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на експертно становище. Същевременно съгласно чл. 49, ал. 1 от НИПОИЗССО, искане (молба) за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване по Раздел ІІІ от наредбата се подава до кмета на района, на чиято територия се намира растителността (за справка цитирания чл. 45, ал. 1 е част от Раздел III на НИПОИЗССО). Разпоредбите на  НИПОИЗССО не позволяват да се направи ясно разграничение между компетентността на кметове на районните общински администрации и правомощията на кмета на СО, свързани с предоставянето на услугата (проблемът е подробно разгледан в т. 3 Идентифицирани пропуски и несъответствия по-долу).

2.   Заявител

На основание чл. 49, ал. 3 от НИПОИЗССО, искането се подава от:

-       собственика на имота;

-       председателя на общото събрание на етажната собственост;

-       от трето заинтересовано лице.

Заявител на услугата може да е законен представител на правоимащото лице (настойник/попечител), както и изрично упълномощено от правоимащия, трето лице.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

3.   Необходими документи

Качество на заявителя

Изискуем документ

1.   
 

Заявителят е собственик на имота (както и лице, за което е учредено вещно право)

Искане

Документ, удостоверяващ правото на собственост или учредяването на вещно право върху имота

Одобрен инвестиционен проект

Документ за платена такса

 

2.   

Заявителят е законен представител на правоимащото лице

Искане

Документ, удостоверяващ правото на собственост или учредяването на вещно право върху имота

Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство

Одобрен инвестиционен проект

Документ за платена такса

 

3.   

Заявителят е председател на общото събрание (управител) на етажна собственост

Искане

Документ, удостоверяващ качеството на заявителя - управител или председател на управителния съвет на етажната собственост

Одобрен инвестиционен проект

Документ за платена такса

 

4.   

Заявителят е трето заинтересовано лице

Искане

Документ, удостоверяващ интереса на третото заинтересовано лице

Одобрен инвестиционен проект

Документ за платена такса

 

5.   

Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство

Искане

Документ, удостоверяващ:
- правото на собственост (учредяването на  вещно право) върху имота или
- документ удостоверяващ качеството на заявителя - управител или председател на управителния съвет на етажната собственост, когато услугата се заявява от председател на общото събрание (управител) на етажна собственост или
- документ, удостоверяващ интереса на третото заинтересовано лице

Одобрен инвестиционен проект

Документ за платена такса


4.   Такси, срокове, валидност

Такси

В съответствие с т. 11 от Приложение № 15 към НОАМТЦУПСО, за издаване на разрешение за преместване на растителност се събира цена в размер на 20 лв.

Характерът на услугата предполага предоставяне ѝ само като обикновена.

Срокове

На основание чл. 57, ал. 5 от АПК решението се издава в срок от един месец от започването на производството.

Валидност

Съгласно чл. 45, ал. 2 от НИПОИЗССО, издаденото разрешение е със срок от 2 години.

5.   Резултат от процедурата

В резултат на реализиране на процедурата се издава „Разрешение за преместване на растителност”. Решението може да се връчи лично, на място от административния орган, а също така и чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор, както и по електронен път.