Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Приемане на заявления от военнопострадали с адрес на местоживеене, посочен в книжката за военнопострадал - Столична община за компенсиране на пътувания два пъти в годината
Услугата предоставя възможност за компенсиране на пътувания два пъти в годината – отиване и връщане по свободно избран маршрут с автомобилния транспорт в страната на военнопострадали с адрес на местоживеене, посочен в книжката за военнопострадал – Столична община.

Заявители на услугата могат да бъдат:
- военнопострадали по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (ЗВВ), както следва: преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските граждани, загинали при или по повод на изпълнение на военна служба в мирно или във военно време, в мобилизационния или постоянния резерв, доброволния резерв или запаса; преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските граждани, загинали при или по повод отбраната на страната.
- трети лица с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (извън случаите по чл. 18, ал. 1 от АПК).

Необходими документи:
а) заявление-декларация по образец-Приложение № 5 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. Заявлението се подава в Столична община, дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” – бул. „Мария Луиза” № 88, ет. 5;
б) документ за самоличност на лицето и подаващия документи (копие и оригинал за справка);
в) приложени билети за пътуване в оригинал;
г) представена книжка на военнопострадал, в която превозвачът е отразил извършеното пътуване (копие и оригинал за справка).

* За повече информация, относно услугата, вижте секция "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

Безплатна


Услугата предоставя възможност за компенсиране на пътувания два пъти в годината – отиване и връщане по свободно избран маршрут с автомобилния транспорт в страната на военнопострадали с адрес на местоживеене, посочен в книжката за военнопострадал – Столична община.

1.   Компетентен орган

Компетентен орган е кметът на Столична община, като правомощията за извършване на тази услуга са предоставени на дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти”. 

2.   Заявител

- военнопострадали по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (ЗВВ), както следва: преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските граждани, загинали при или по повод на изпълнение на военна служба в мирно или във военно време, в мобилизационния или постоянния резерв, доброволния резерв или запаса; преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските граждани, загинали при или по повод отбраната на страната.
- трети лица с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (извън случаите по чл. 18, ал. 1 от АПК).
 
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗВВ, военноинвалидите и военнопострадалите, изброени по-горе, имат право на безплатно пътуване с превозните средства за обществен превоз на пътници два пъти в годината - отиване и връщане по свободно избран маршрут с автомобилния транспорт в страната. Пътуванията на военнопострадалите по свободно избран маршрут се извършват със закупени от тях билети съобразно тарифните условия на съответния превозвач, като превозвачът вписва в книжката за военнопострадал датата на извършване на превоза, началния и крайния пункт на пътуването, серията, номера и стойността на билета. Стойността на пътуванията се компенсира на лицата от общината по адрес на местоживеене, посочен в книжката за военнопострадал, срещу подадено от тях заявление-декларация по образец – приложение № 5, с приложени към него билети и представена книжка за военнопострадал, в която превозвачът е отразил извършеното пътуване. Длъжностното лице в общината, приемащо заявленията по ал. 1, прави копие на лицевата страна на книжката на военнопострадалия, на първата страница и на страницата, на която е отразено извършеното пътуване. За подадените документи се води регистър, в който се вписват имената на лицето, номерът на книжката, датата, маршрутът и стойността на пътуването. Средствата се изплащат на лицето в срок до 7 дни от подаване на заявлението, като разходът е за сметка на получени от общината целеви трансфери от централния бюджет, предназначени за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания.
 

3.   Необходими документи

а) заявление-декларация по образец-Приложение № 5 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. Заявлението се подава в Столична община, дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” – бул. „Мария Луиза” № 88, ет. 5;
б) документ за самоличност на лицето и подаващия документи (копие и оригинал за справка);
в) приложени билети за пътуване в оригинал;
г) представена книжка на военнопострадал, в която превозвачът е отразил извършеното пътуване (копие и оригинал за справка).

4.   Такси, срокове, валидност

Такси
Услугата е безплатна.

Срокове за изпълнение
7 дни.

5. Резултат от процедурата

Средствата за компенсираното пътуване се изплащат на военнопострадалия в срок до 7 дни от подаване на заявлението.