Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот. Документът може да бъде предоставен лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявители на услугата могат да бъдат:

Съгласно чл. 34, ал. 1 от НОС регистрите с актовете за публична и частна общинска собственост са публични като заинтересованите лица имат право на свободен достъп до данните в тях, освен ако данните не представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация. 

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане за справка;

- документ за платена такса.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
    Обикновена 14 дни  15.00 лв.
    Бърза 7 дни   22.50 лв.
    Експресна 3 дни  30.00 лв.

1.   Компетентен орган

Компетентен орган при предоставянето на услугата е кметът на районната общинска администрация, на чиято територия се намира имота, за който се иска заверено копие и/или справка, чрез съответната служба „Общинска собственост”. Кметът може да упълномощи длъжностно лице за осъществяване на тези негови правомощия.

2.   Заявител

Съгласно чл. 34, ал. 1 от НОС регистрите с актовете за публична и частна общинска собственост са публични като заинтересованите лица имат право на свободен достъп до данните в тях, освен ако данните не представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация. Същевременно с чл. 34, ал. 6 и 7 от НОС се въвеждат допълнителни ограничения, според които службите „Общинска собственост” могат да откажат исканата справка, при условие, че тя:

 -    ще застраши правата на трети лица, засяга лични данни, или представлява служебна тайна;

 -    е свързана с оперативната подготовка на актовете, няма самостоятелно значение и представлява мнения, препоръки, становища, консултации и предложения по управление и разпореждане с имотите.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

3.   Необходими документи

Съгласно чл. 34, ал. 4 от НОС, когато се налага справка по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, се подава писмено искане за справка, документ за платена такса, копие на документ за собственост (нотариален акт, договор, решение на поземлена комисия, съдебно решение или друго), доказващ наличието на интерес и скица на имота. В случай че имотът е земеделски се изисква и скица и удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ. 

4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Таксата за издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот е определена съгласно т. 25 от Приложение № 5 от НОАМТЦУПСО.

Съгласно чл. 11, ал. 1 от НОАМТЦУПСО услугите, предоставяни от Столична община в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат: обикновени, бързи и експресни. Бързата услуга се заплаща с 50 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга, а експресната услуга се заплаща със 100 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга. 

Срокове за изпълнение

Съгласно чл. 34, ал. 5, е определен двуседмичен срок за предоставяне на услугата.

При бърза услуга, срокът се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за извършване на обикновена услуга, а при експресна – срокът се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга.

Валидност

Издаденият в резултат на услугата документ ще бъде валиден до промяна на информацията, въз основа на която е изготвен.

5.  Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, се издава  удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите-общинска собственост, или за възстановен общински имот.  Документът може да бъде предоставен лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.