Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Заявление за присъствие на заседание на комисия на СОС
Заявление за присъствие на заседание на комисия на СОС може да подаде всяко пълнолетно лице.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Изисква се посочване на телефон и адрес на електронна поща за обратна връзка, на които ще се изпрати потвърждение за получаване на заявлението.

Подаването на заявление завършва с въвеждане на генериран 4-цифрен код от картинка, разположена под бланката за попълване.

Аудио и видеозаписи се допускат само за акредитирани журналисти по конкретни въпроси, включени в дневния ред от заседанията на комисиите, след решение на съответната комисиял (чл. 50, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет).

Гражданите присъствали на заседание на комисия се вписват в отделен списък по утвърден от председателя на Столичен общински съвет образец, който се прилага към материалите от работата на комисията. (чл. 50, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет).

Безплатна услуга.
Заявление за присъствие на заседание на комисия на СОС може да подаде всяко пълнолетно лице.

Изисква се посочване на телефон и адрес на електронна поща за обратна връзка, на които ще се изпрати потвърждение за получаване на заявлението.

Подаването на заявление завършва с въвеждане на генериран 4-цифрен код от картинка, разположена под бланката за попълване.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Аудио и видеозаписи се допускат само за акредитирани журналисти, по конкретни въпроси, включени в дневния ред от заседанията на комисиите, след решение на съответната комисия. (чл. 50, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет).

Гражданите присъствали на заседание на комисия се впиват в отделен списък по утвърден от председателя на Столичен общински съвет образец, който се прилага към материалите от работата на комисията. (чл. 50, ал. 1 от  Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет).