Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Услугата се изпълнява от ОП "Туризъм" и предоставя възможност за подаване на заявление за определяне на категория на съответното заведение за хранене и развлечение. За получаване на категорийната символика лицето, извършващо дейност в обекта трябва да се яви на място при съответния компетентен орган.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- лице, което извършва или ще извършва ресторантьорство чрез съответния обект;
- законен представител;
- лице, което е упълномощено с изрично пълномощно в оригинал.  

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

Съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за туризма лицето, което ще извършва ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения или упълномощено от него лице, подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране. Заявлението-декларацията трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията
за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и
адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на
упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да
извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава- членка на
Европейския съюз, и на държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в
туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията
на наредбата по чл. 121, ал. 5;
е) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се
посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато
документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по
вписванията, в която е вписан;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) копие от документа за ползване на обекта, представляващ
място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;
б) (изм.- ДВ, бр. 17 от 2020 г.) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се
подава от пълномощник.
3. Заявления-декларациите и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление-декларация. Електронното изявление се смята за получено, ако от общината, потвърдят получаването
му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.
 
Заявленията с приложените към тях документи се подават до Кмета на Столична община.
 
Когато са представени документи на чужд език, те трябва да бъдат придружени с официален превод на български език.
* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Такси

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС №118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ бр. 28 от 06.04.2021 г., в сила от 06.04.2021 г.) такаста се заплаща на две вноски - първата такса се заплаща при подаването на документите за категоризиране, а втората – при вписването в Националния туристически регистър (НТР) и получаването на категорийната символика (удостоверение и табела).
За категоризиране на заведения за хранене и развлечения се събират следните такси:
За категоризиране на заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове) се събират такси според броя места за сядане, както следва:
 
Брой места за сядане Такса
Разглеждане на документите за категоризиране* Вписване в Националния туристически регистър*
до 20 места за сядане 75 75
от 21 до 50 места за сядане 125 125
от 51 до 100 места за сядане 250 250
от 101 до 150 места за сядане 400 400
от 151 до 250 места за сядане 600 600
от 251 до 300 места за сядане 700 700
над 300 места за сядане 1000 1000

*- таксите са в БГ лева.
 
При подавне на заявление за категоризиране се заплаща такса за разглеждане на документи, а при получаване на категорийната символика се заплаща такса за вписване в Националния туристически регистър.
 
При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща такса за разглеждане на документите за категоризиране.
 
 
Срокове
 
Заявлението се разглежда в 14 дневен срок от постъпването му;
 
При констатиране на нередовности в представените документи, същите се отстраняват от заявителя в 14 дневен срок от уведомяването му.
Категоризиране на заведенията за хранене и развлечения – 3 месеца от датата на заповедта за издаване на временно удостоверение.

1.   Компетентен орган 

Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) определя категорията на:
 
1. самостоятелните  и прилежащите към местата за настаняване заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";
 
2. заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове - всички категории за съответния вид.
 
2.   Заявител
Съгласно чл. 113, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ) ресторантьорство може да извършва лице, което:
 
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.
4. разполага със собствен, нает или ползван на друго основание обект по чл. 3, ал. 2, т. 2, в който ще се извършва ресторантьорство.
 
Съгласно чл. 129 от ЗТ заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения се подава от лицето, което извършва или ще извършва ресторантьорство в съответния обект. В случай че това е юридическо лице или друга организация, заявлението следва да бъде подадено от неговия законен представител. Заявление може да бъде подадено и от упълномощено с изрично пълномощно в оригинал лице. 
 
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.
 
3.   Необходими документи
Съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за туризма лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
е) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) копие от документа за ползване на обекта, представляващ
място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;
б) (отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)
в) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се
подава от пълномощник.
 
Заявленията с приложените към тях документи се подават до кмета на Столична община.
 
Когато са представени документи на чужд език, те трябва да бъдат придружени с официален превод на български език.
Заявления-декларациите и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя, когато услугата се заявява по електронен път. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление-декларация. Електронното изявление се смята за получено, ако от общината, потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.
 
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.
 
4.   Такси, срокове, валидност

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС №118 от 01.04.2021г. /обн. ДВ бр. 28 от 06.04.2021г., в сила от 06.04.2021г./ такаста се заплаща на две вноски - първата такса се заплаща при подаването на документите за категоризиране, а втората – при вписването в Националния туристически регистър /НТР/ и получаването на категорийната символика (удостоверение и табела).
За категоризиране на заведения за хранене и развлечения се събират следните такси:
За категоризиране на заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове) се събират такси според броя места за сядане, както следва:

Брой места за сядане Такса
Разглеждане на документите за категоризиране* Вписване в Националния туристически регистър*
до 20 места за сядане 75 75
от 21 до 50 места за сядане 125 125
от 51 до 100 места за сядане 250 250
от 101 до 150 места за сядане 400 400
от 151 до 250 места за сядане 600 600
от 251 до 300 места за сядане 700 700
над 300 места за сядане 1000 1000
*- таксите са в БГ лева.
При подавне на заявление за категоризиране се заплаща такса за разглеждане на документи, а при получаване на категорийната символика се заплаща такса за вписване в Националния туристически регистър.
При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща такса за разглеждане на документите за категоризиране.
 
 
Срокове
 
Определени от категоризиращия орган длъжностни лица разглеждат заявления-декларациите и приложените към тях документи в 14-дневен срок от датата на постъпването им и след като констатират, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 129, ал. 1, 2 или 3, изготвят мотивирано предложение до съответния категоризиращ орган или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране. При необходимост от съдействие във връзка с действията по ал. 1 и/или 2 и/или за проверките по тази алинея длъжностните лица по ал. 1 писмено уведомяват председателя на съответната ЕККТО, който свиква заседание на ЕККТО в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.
При констатирана непълнота или нередовност на представените документи по чл. 129, ал. 1, 2 или 3 длъжностните лица писмено уведомяват заявителя и определят 14-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняването им.
Ако в указания срок непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени, съответният категоризиращ орган със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта. Заповедта се изпраща на заявителя.
 
Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране, с изключение на случаите по чл. 131 от Закона за туризма, за туристически обекти, подлежащи на категоризиране от кметовете на общини е със срок на валидност три месеца.
 
Валидност
 
Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти е 5 години с изключение на срока на удостоверението за обектите, разположени върху понтон, което е със срок, съответстващ на срока на действие на разрешителното.
 
5.   Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия се издава заповед за определяне на категория на съответното заведение за хранене и развлечения и заинтересованото лице получава категорийна символика – удостоверение и табела. За получаване на категорийната символика лицето трябва да се яви на място при съответния компетентен орган.