Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2011 Заявление за определяне на автогара като спирка на международна автобусна линия
Услугата предоставя възможност за определяне на автогара като начална/межинна спирка на международна автобусна линия. Документът е необходим на лице, което кандидатства за разрешително за международен превоз по автобусна линия.
Издадеиият в резултат на производството документ се изпраща на заявителя.
Заявители на услугата могат да бъдат търговци, лица, представляващи търговеца или упълномощено лице. Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или по електронен път , подписано с електронен подпис.
 
Необходими документи
Необходимите документи са:
  • Заявление по образец
  • Копие на лиценз на Общността
  • Разписание

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

30 дни

- междинна спирка за една линия - 20.00 лв. за 1бр.
- начална спирка за една линия - 30.00 лв. за 1бр.


ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Дължимата стойност за извършване на услугата ще получите на посочената от Вас електронна поща. Сумата може да бъде заплатена по банков път или при заявяване на услугата - на място (ул. „Будапеща № 17, етаж 6, офис 609) чрез ПОС терминал. 
2. Съобщението ще получите от no-reply.transport@sofia.bg. Моля проверявайте и в папка СПАМ.  

1.      Компетентен орган
Съгласно чл.35, ал.1, т.6 на Наредба №11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, документът се издава от съответната община за определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът
2.      Заявител
Заявители на услугата са търговци. Заявител може да бъде лице, представляващо търговеца или упълномощено лице.
Заявителят подава заявление по образец.
 
3.      Необходими документи
ü  Заявление по образец;
ü  Пълномощно;
ü  Копие на лиценз на Общността
ü  Разписание
 
4.      Такси, срокове и валидност
4.1. Такси

          Размерът на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл.9 от ЗМДТ).

Размерът на таксите за издаване на пропуски е определен в Приложение № 12 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

 

               4.2. Срокове за изпълнение:

Срокът за изпълнение на обикновена услуга е 30 дни от получаване на заявлението.
 
5.      Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заявителя се предоставя документ с определна автогара, която лицето ще използва като начална/междинна спирка на международна автобусна линия