Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти
Прекратяване на открита процедура за категоризиране на туристическия обект със заповед на категоризиращия орган по искане на лицето, извършващо дейност в обекта, което е и заявител по преписката.

Услугата се предоставя от Общинско предприятие "Туризъм".
 
На основание на:
Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости - чл. 27, ал. 2, т. 1

Необходими документи:
1. Заявление;
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.
Заявления-декларациите и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя, когато услугата се заявява по електронен път. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление-декларация. Електронното изявление се смята за получено, ако от общината, потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.


Срок за предоставяне:

45 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен

Не се заплаща такса за услугата.

Прекратяване на открита процедура за категоризиране на туристическия обект със заповед на категоризиращия орган по искане на лицето, извършващо дейност в обекта, което е заявител по преписката.
 
На основание на:
чл. 27, ал. 2, т.1 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.

Услугата се предоставя от общинските администрации:
Общинска администрация - Столична община, София (столица)

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Направление "Общинска администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Московска" №33
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9377303
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 до 12.30.
Услугата се предоставя от ОП "Туризъм"
Адрес: ул. „Оборище” № 44, ет. 3
Интернет страница: http://info-sofia.bg/
 
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
 
Необходими документи:
1. Заявление;
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.
 
Заявления-декларациите и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя, когато услугата се заявява по електронен път. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление-декларация. Електронното изявление се смята за получено, ако от общината, потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.