Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларацията по чл. 27 от ЗМТД се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот, включително предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка.


Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение се подава в следните случаи: 
  • при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение - само в случаите, в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
  • за коригиране на обстоятелство и предявяване на право за ползване на данъчно облекчение за „основно жилище“ за имот, за който е подадена данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ преди 1 януари 2019 г.

За всяка отделна сграда или самостоятелен обект в сграда се подава отделна декларация. 
Декларацията се подава от данъчно задължените лица:
  • собственици на облагаем с данък недвижим имот;
  • лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост;
  • ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване;
  • концесионерът при учредено право на концесия.
Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и
ползватели.
- Правно основание
  • Закон за местните данъци и такси, чл. 27
- Какво е необходимо да приготвя предварително
За да заявите услугата, трябва да подадете заявление - декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение по образец (Приложение №2).
 Възможни начини за заявяване:
  • На гише в отдел „Общински приходи“
  • Чрез електронния портал на Столична община - https://usl.sofia.bg/ePortal/
  • По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“  - https://edelivery.egov.bg/    
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.