Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
9406 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж н на самостоятелните обекти в нея

Срок за подаване на декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ: Декларацията се подава в двумесечен срок от завършване на сградата в груб строеж. Подадените данни от един възложител ползват останалите възложители.
Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се подава за новопостроена сграда, завършена в груб строеж и подлежаща на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. 
 
Декларацията се подава от възложителя на строежа, който съгласно Закона за устройство на територията е:
  • собственикът на имота;
  • лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот;
  • лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон.
 
Правно основание
  • Закон за местните данъци и такси, чл.14, ал.2     
 
Какво е необходимо да приготвя предварително
  1. данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ по образец (Приложение №2);
  2. констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията;
  3. констативен акт чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията;
 
Възможни начини за заявяване:
  • На гише в отдел „Общински приходи“
  • Чрез електронния портал на Столична община - https://usl.sofia.bg/ePortal/
  • По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“  - https://edelivery.egov.bg/
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.