Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2060 Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Правно основание: Закон за устройство на територията - чл. 124а

Необходими документи:
Заявление по образец
Документ за собственост
Предварителен договор за прехвърляне на собственост, или съгласие на всички заинтересува-ни.
Скица-предложение.
Задание по чл.125 от ЗУТ


Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Срок за предоставяне на услугата:
1 месец
 
Информация за плащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 100 лв.
 
Съгласно чл. 63, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Правно основание: Закон за устройство на територията - чл. 124а

Необходими документи:
Заявление по образец
Документ за собственост
Предварителен договор за прехвърляне на собственост, или съгласие на всички заинтересува-ни.
Скица-предложение.
Задание по чл.125 от ЗУТ


Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.