Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти

Услугата предоставя възможност за издаване на удостоверение за определена категория, в случай на загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение по заявление на хотелиера или ресторантьора.

Правно основание:
чл. 145, ал. 1 и ал. 2 от Закона за туризма

Заявители на услугата могат да бъдат:
Физическо и/или юридическо лице

Необходими документи:
1. Заявление по чл. 145, ал. 1 от Закона за туризма
2. Декларация за обстоятелствата по унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение.
3. Изрично пълномощно в оригинал (когато документите се подават от пълномощник).
4. Документ за платена такса, съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС №118 от 01.04.2021 г. (обн., ДВ бр. 28 от 06.04.2021 г., в сила от 06.04.2021 г.)
Заявлението-декларация и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя, когато услугата се заявява по електронен път. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление-декларация. Електронното изявление се смята за получено, ако от общината, потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
Обикновена – удостоверение за определена категория 14 дни 50,00 лв.
Обикновена – табела за определена категория 7 дни 30,00 лв.

 
За издаване на дубликат на удостоверение за определена категория съгласно чл. 9 от Тарифа за таксите приета с ПМС №118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ бр. 28 от 06.04.2021 г., в сила от 06.04.2021 г.) се заплаща такса 50 лв. 

За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект съгласно чл. 10 от Тарифа за таксите приета с ПМС №118 от 01.04.2021 г. (обн., ДВ бр. 28 от 06.04.2021 г.),  се заплаща такса 30 лв.Услугата предоставя възможност за издаване на удостоверение за определена категория, в случай на загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение по заявление на хотелиера или ресторантьора.

I. Компетентен орган
Компетентен орган е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.


II. Заявител
Физическо и/или юридическо лице

III. Необходими документи

1. Заявление по чл. 145, ал. 1 от Закона за туризма
2. Декларация за обстоятелствата по унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение.
3. Изрично пълномощно в оригинал (когато документите се подават от пълномощник)
4. Документ за платена такса, съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС №118 от 01.04.2021 г. (обн., ДВ бр. 28 от 06.04.2021 г., в сила от 06.04.2021 г.)
Заявлението-декларация и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя, когато услугата се заявява по електронен път. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление-декларация. Електронното изявление се смята за получено, ако от общината, потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

IV. Такси

За издаването на дубликат се заплаща такса в размер на 50 лева, съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС №118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ бр. 28 от 06.04.2021 г., в сила от 06.04.2021 г.).
За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект се заплаща такса 30 лв., съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС №118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ бр. 28 от 06.04.2021 г., в сила от 06.04.2021 г.).