Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
3167 Заявление за промяна на обстоятелствата, вписани в разрешение за извършване на таксиметров превоз
Кратко описание
Услугата предоставя възможност за отразяване на промяна на обстоятелствата, а именно смяна на регистрационен номер на автомобила; вписване на нов водач, извършващ дейността от името на превозвача, но за своя сметка; смяна на данните на водач, извършващ дейността от името на превозвача, но за своя сметка и вписан в разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници; смяна на удостоверението „Водач на лек таксиметров автомобил“.
Издаденото в резултат на производството разрешение за таксиметров превоз на пътници с отразените промени в обстоятелствата може да бъде получено на гише в дирекция „Транспорт“, гр. София, ул.“Будапеща“ № 17, ет.6.
Заявители на услугата могат да бъдат търговци, лица, представляващи търговеца или упълномощено лице. Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или по електронен път , подписано с електронен подпис.
 
Необходими документи

Необходимите документи са:
 • Заявление по образец
 • Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки автомобил от списъка
 • Копия на „Удостоверение за техническа изправност“ част I буква А и част II и бон от таксиметровия апарат за всеки автомобил от описа
 • Копия на „Удостоверение водач на лек таксиметров автомобил”
 • Справка за изпратени уведомления по чл.62 ал.4 от КТ за водачи, назначени на трудов договор към превозвача
 • Пълномощно.

За извършване на услугата не се дължи такса. Срокът за извършване е 14 дни от датата на получаване на заявлението.

1.Компетентен орган
Компетентен орган за отразяване на промяна на обстоятелствата вписани в разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници са  кметовете на  общините и оправомощени от тях длъжностни лица.
 
2.Заявител
Заявители на услугата са търговци. Заявител може да бъде лице, представляващо търговеца или упълномощено лице.
Заявителят подава заявление по образец.
 
3.Необходими документи
 • Заявление по образец;
 • Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки автомобил от списъка
 • Копия на „Удостоверение за техническа изправност“ част I буква А и част II и бон от таксиметровия апарат за всеки автомобил от описа
 • Копия на „Удостоверение водач на лек таксиметров автомобил”
 • Справка за изпратени уведомления по чл.62 ал.4 от КТ за водачи, назначени на трудов договор към превозвача
 • Пълномощно.
4.Такси, срокове и валидност
4.1. Такси

     За извършване на административната услуга не се дължи такса.


4.2. Срокове за изпълнение:
Срокът за изпълнение на  услугата е 14 дни от получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите.
4.3.Валидност:
Валидността на документа е до срока на действие на разрешението – оригинал.
 
5.Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заявителя се издава     разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.