Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Приемане на заявления за предоставяне право на преференциално пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община на ученици, настанени в приемни семейства
Право на пътуване с преференциална персонализирана карта по образец, утвърден от СО на електронен носител, има всеки ученик, настанен в приемно семейство на територията на Столична община.

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Удостоверение за раждане/ лична карта на ученика, настанен в приемно семейство (копие и оригинал за сверяване);
3. Лична карта на приемния родител (копие и оригинал за сверяване);
4. Съдебно решение / заповед на дирекция "Социално подпомагане" / служебна бележка/ договор (копие и оригинал за сверяване);
5. Ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година (копие и оригинал за сверяване).
 
Приемният родител подава заявление и приложени към него документи в дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти".
Картите се издават/зареждат от Център за градска мобилност ЕАД срещу лична карта и служебна бележка, издадена от дирекция „Социални дейности” на Столична община.
Заплащането на преференциални карти за пътуване на правоимащите лица е регламентирано в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община – Приложения № 2 и № 4.

* За повече информация, относно услугата, вижте секция "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга:
Обикновена

Срок:
Абонаментната карта – носител се изготвя до края на месеца, предхождащ началния срок на валидност на картата.
 
Такса:
Предоставянето на право на преференциално пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за ученици, настанени в приемни семейства е регламентирано в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община – Приложение № 2 и № 4.
Такса за услугата: Съгласно таксите на ЦГМ.
Таксата може да се заплати в: Център за градска мобилност ЕАД.

Услугата регламентира условията и редът за предоставяне на право на преференциално пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община за ученици, настанени в приемни семейства.
Право на пътуване с преференциална персонализирана карта по образец, утвърден от СО на електронен носител, има всеки ученик, настанен в приемно семейство на територията на Столична община.
Картите се издават/зареждат от Център за градска мобилност ЕАД срещу лична карта и служебна бележка, издадена от дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти” на Столична община.

I. Правна уредба

Чл. 29, ал. 1, т. 9 от Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

II. Компетентен орган

Компетентен орган е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

III. Заявител

Физическо лице

ІІІ. Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Удостоверение за раждане/ лична карта на ученика, настанен в приемно семейство (копие и оригинал за сверяване);
3. Лична карта на приемния родител (копие и оригинал за сверяване);
4. Съдебно решение / заповед на дирекция "Социално подпомагане" / служебна бележка/ договор (копие и оригинал за сверяване);
5. Ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година (копие и оригинал за сверяване).

ІV. Вътрешен ход на процедурата

Приемният родител подава заявление и приложени към него документи в дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти".
При открити несъответствия или непълноти в подадените документи, заявителят се уведомява за отстраняването им.
Срокът по услугата спира да тече до отстраняване на несъответствията в указания им  срок.
 
При пълнота на подадената документация, на заявителя се издава служебна бележка за Центъра за градска мобилност.

V. Такса

Заплащането на преференциални карти за пътуване на правоимащите лица е регламентирано в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община – Приложения № 2 и № 4.