Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно - указателни табели (ФИУТ)

Услугата предоставя възможност за издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи на територията на Столична община. Разрешението може да бъде предоставено лично на заявител или упълномощено от него лице.

Заявители на услугата могат да бъдат:
Всяко физическо или юридическо лице, което иска да постави фирмени информационно–указателни табели на територията на общината.
 
Необходими документи
1. Заявление за издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно-указателни табели /ФИУТ/ (по образец);
2. Номериран списък на местата за разполагане на ФИУТ и указание дали ФИУТ е едностранна или двустранна;
3. Местоположение/я (копие/я от картата на гр. София с отбелязано местоположение, номерирано съгласно списъка);
4. Визуализация (снимка отделно за всяко място, съгласно списъка);
5. Текстово и графично съдържание на всяка ФИУТ – 2 бр.;
6. Декларация по чл. 33б, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община;
7. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ (за физически и юридически лица без регистрация в търговския регистър);
8. Нотариално заверено пълномощно (когато документите се подават от пълномощник).
 


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

30 дни

50,00 лв./ месец/ на кв.м. информационна площ


  1. Компетентен орган

Компетентен орган да издаде разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи на територията на Столична община е кметът на общината (района) или оправомощено от него длъжностно лице.
 

  1. Заявител

Всяко физическо или юридическо лице, което иска да постави фирмени информационно–указателни табели на територията на общината.

 
  1. Необходими документи

1. Заявление за издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно-указателни табели /ФИУТ/ (по образец);
2. Номериран списък на местата за разполагане на ФИУТ и указание дали ФИУТ е едностранна или двустранна;
3. Местоположение/я (копие/я от картата на гр. София с отбелязано местоположение, номерирано съгласно списъка);
4. Визуализация (снимка отделно за всяко място, съгласно списъка);
5. Текстово и графично съдържание на всяка ФИУТ – 2 бр.;
6. Декларация по чл. 33б, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община;
7. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ (за физически и юридически лица без регистрация в търговския регистър);
8. Нотариално заверено пълномощно (когато документите се подават от пълномощник).

 
  1. Такси и срокове

Таксите и сроковете за изпълнение на услугата Издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на временни информационни елементи са съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

 
  1. Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия заинтересованото лице получава разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно-указателни табели (ФИУТ).

Разрешението може да бъде предоставено лично на заявител или упълномощено от него лице.