Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице
Услугата се предоставя от Общинско предприятие "Туризъм" и дава възможност за отразяване настъпила промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър след подадено заявление по образец до кмета на общината.
 
Необходими документи:

1.  Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
Заявления-декларациите и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя, когато услугата се заявява по електронен път. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление-декларация. Електронното изявление се смята за получено, ако от общината, потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50 лв.
 
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване в брой
По банков път

Срок за предоставяне:
30 дни

Описание:
Отразяване настъпила промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър след подадено заявление по образец до кмета на общината.

Услугата предоставя възможност за промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър. Вписаното лице подава заявление по образец до кмета на общината, за отразяване на промяната в съответните законови срокове от настъпването ѝ.

Правно основание:
Закон за туризма - чл. 168, ал. 2

Необходими документи:

1.  Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
2. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
Заявления-декларациите и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя, когато услугата се заявява по електронен път. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление-декларация. Електронното изявление се смята за получено, ако от общината, потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се  извършва в срок до 5 работни дни.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Възможни начини на заявяване:
- Със заявление на гише в център за административно обслужване
- По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини:
- лично от звеното за административно обслужване;