Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2033 Възстановяване и промяна на име

Услугата предоставя възможност за възстановяване или промяна на име. В резултат от реализирането на процедурата се изготвят два документа за заявителя - решение за допускане на възстановяването или промяната на имената и удостоверение-дубликат от акт за раждане. 
Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- български граждани, чиито имена са насилствено променени и те не са упражнили това свое право до този момент;

- непълнолетни, ако имената на техните родители или на единия от тях са принудително променени;

- българските граждани (и техните непълнолетни деца), родени след като имената на техните родители или на един от тях са били принудително променени;

- лицата, за чиито имена се иска промяна или възстановяване.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи:

- искане


* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

 Обикновена

 до 30 дни

безплатна

 


1.   Компетентен орган

Съгласно чл. 3, ал. 4 от Инструкция № 1 от 22 юни 2001 г. за прилагане на чл.19а от Закона за гражданската регистрация компетентен орган за предоставянето на услугата е кмета на общината по постоянен адрес на лицето, чиито имена се възстановяват или променят.

В случаите, когато настоящият адрес на лицето е в чужбина, искането се подава по консулски път, като нотариалните функции се изпълняват от българските дипломатически или консулски представителства в съответната страна.
 

2.   Заявител

Съгласно чл. 2 от Инструкция № 1 от 22 юни 2001 г., във връзка с чл. 19а, ал. 2 и 3 от ЗГР, услугата може да се заяви само от тези български граждани, чиито имена са насилствено променени и те не са упражнили това свое право до този момент. Също така, могат да се възстановят или променят имената:

-       на непълнолетни, ако имената на техните родители или на единия от тях са принудително променени;

-       на българските граждани (и техните непълнолетни деца), родени след като имената на техните родители или на един от тях са били принудително променени.

С оглед на горното заявители на услугата могат да бъдат:

-       лицата, за чиито имена се иска промяна или възстановяване;

-       родителите, чиито имена са променени или възстановени – за своите непълнолетни деца; в случаи на учреденото настойничество.

Услугата може да се заяви и от настойниците.
 
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

3.   Необходими документи

Решението за възстановяване или промяна на името по административен ред се взема след обстоятелствена проверка в регистрите по гражданско състояние и регистъра на населението, а в случаите, когато постоянният адрес на лицето е различен от мястото, където е съставен актът за раждане, преди произнасянето с решение по искането на лицето за възстановяване или промяна на името, длъжностното лице по гражданското състояние по постоянния адрес по служебен път изисква копие от акта за раждане или заверен препис на акта за раждане на съответното лице. С оглед на това е видно, че законодателят е възприел подход, при който необходимата информация за предоставянето на услугата се събира по служебен път. В този смисъл, в общият случай няма да е необходимо представянето на документи, придружаващи искането, от които да се черпят данни, свързани с условията по предоставянето на услугата и за заявяването ѝ, независимо от качеството на правоимащато лице - заявител, ще са необходими:

-  искане

На основание чл. 4, ал. 5 от Инструкция № 1 от 22 юни 2001 г., заявителят може да предостави на длъжностното лице по гражданска регистрация и копие от акта за раждане (на заявителя, когато иска промяна или възстановяване на свои имена, или на непълнолетно дете, когато се иска промяна на негови имена). Това обаче е възможност, реализирането на която е предоставено в преценка на заявителя и не е негово задължение. В този смисъл, непредставянето на съответния акт за раждане не би представлявало недостатък при заявяването на услугата, който да подлежи на отстраняване в хипотезата на чл. 30 от АПК.

 
4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Услугата по „Възстановяване и промяна на име” не подлежи на таксуване на основание чл. 110, ал. 2, т. 7 от ЗМДТ.
 
Срокове


 
Валидност

Издаденото в резултат на реализирането на услугата удостоверение-дубликат от акт за раждане е валиден до промяна на обстоятелствата, въз основа на които е съставен.
 

5.   Резултат от процедурата 

В резултат от реализирането на процедурата се изготвят два документа, които се връчват на заявителя – решение за допускане на възстановяването или промяната на имената и удостоверение-дубликат от акт за раждане. И двата документа могат да бъдат връчвани лично на място от компетентния административен орган.