Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2053 Припознаване на дете

Услугата предоставя възможност за припознаване на дете.

Заявители на услугата могат да бъдат:
- Всеки родител

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- заявление.


* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

 Обикновена

 3 месеца*

безплатна

* Три месеца от дата на съобщаване по чл. 65. ал. 2 от Семейния кодекс.


1.   Компетентен орган
 

Съгласно чл. 64, ал.1 от СК припознаването се извършва чрез писмено искане, подадено пред длъжностното лице по гражданското състояние, или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданското състояние, както и чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето. Съгласно чл. 35, ал. 3 ЗГР длъжностно лице по гражданското състояние на територията на общината е нейният кмет. Той може с писмена заповед да възлага тази функция на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други лица от общинската администрация.

Компетентна е администрацията по настоящ адрес на припознаващия (заявителя), както и по месторождение на припознавания.

Искането за припознаване може да се подаде и чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето.

 
2.   Заявител 
Предвид чл. 64 от СК, заявител на услугата може да бъде всеки родител. При заявяването на услугата не се предвижда възможност за упълномощаване.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

3.   Необходими документи 

Предвид текста на чл. 65, ал. 1 от СК, припознаването се извършва посредством:

-       искане, лично от припознаващия, пред длъжностното лице по гражданското състояние; искане може да се представи и чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето;

-       декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданското състояние. В този случай, така изготвената декларация, може да се подаде и чрез лицензиран/регистриран пощенски оператор.
 
Начин на заявяване Изискуем документ
1.      Лично пред компетентното длъжностно лице по гражданската регистрация
Заявление
 

4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Безплатно
 
Срокове

Три месеца от дата на съобщаване по чл. 65. ал. 2 от Семейния кодекс.
 
Валидност

Неприложимо.
 

5.   Резултат от процедурата

Длъжностното лице по гражданското състояние съобщава припознаването в 7-дневен срок от извършването му на другия родител, ако той е известен, на детето, ако то е навършило четиринадесет години, както и на Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето.

В случаите, когато припознаването е извършено преди съставянето на акт за раждане и майката е заявила, че няма да го оспорва, както и поради обстоятелството, че в общия случай припознаването е част от производството по съставяне на акт за раждане, въз основа на съставения акт се издава и удостоверение за раждане – оригинал, което може да се получи от припозналия новороденото дете родител.

Както съобщението, така и изготвеното удостоверение могат да бъдат връчени лично – на място пред издаващия ги орган.