Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на искане за заявяване или за промяна на постоянен адрес.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- лицето, за което се отнася удостоверението за постоянен адрес субект на ЗГР, подлежащо на регистрация в Регистъра на населението;
- упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно;
- законни представители;

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:
- искане;
- документ за собственост;
- документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции;
- други документи, доказващи собствеността или ползването на имота;
- декларация по чл. 92, ал. 6 от ЗГР;
- договор за наем;
- нотариално заверено пълномощно;
- настанителна заповед;
- документ, удостоверяващ наличието на законното представителство;
- документ за платена такса;

 
* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

 Обикновена

 24часа/2 дни

 2.50 лв.Банкови сметки по които могат да се превеждат такси за административни услуги
(в зависимост от звеното, в което се подават):


Звено извършващо услугата в Столична община IBAN BIC код на банката Изисквана информация в реквизит "вид плащане"
Район "БАНКЯ" BG70SOMB91303119153601 SOMBBGSF не
Район "ВИТОША" BG46SOMB91303124910401 SOMBBGSF точно наименование на услугата; името на лицето за което се издава
Район "ВРЪБНИЦА" BG90SOMB91303119102801 SOMBBGSF 448007
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ" BG49SOMB91303124986201 SOMBBGSF  
Район "ИЗГРЕВ" BG80SOMB91303117615001 SOMBBGSF 9
Район "ИЛИНДЕН" BG28SOMB91303119120601 SOMBBGSF 448007
Район "ИСКЪР" BG52SOMB91303117622101 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНА ПОЛЯНА" BG90SOMB91303119112501 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНО СЕЛО" BG24SOMB91303124913901 SOMBBGSF  
Район "КРЕМИКОВЦИ" BG45UNCR96603115841824 UNCRBGSF 448007
Район "ЛОЗЕНЕЦ" BG69SOMB91303124906301 SOMBBGSF  
Район "ЛЮЛИН" BG98SOMB91303119107701 SOMBBGSF  
Район "МЛАДОСТ" BG73SOMB91303117609501 SOMBBGSF  
Район "НАДЕЖДА" BG76SOMB91303124911801 SOMBBGSF 448007
Район "НОВИ ИСКЪР" BG72SOMB91303124904501 SOMBBGSF  
Район "ОБОРИЩЕ" BG49SOMB91303126305401 SOMBBGSF 448007
Район "ОВЧА КУПЕЛ" BG57SOMB91303124913501 SOMBBGSF  - 
Район "ПАНЧАРЕВО" BG13SOMB91303117975301 SOMBBGSF  
Район "ПОДУЯНЕ" BG33SOMB91303126305301 SOMBBGSF 448007
Район "СЕРДИКА" BG58SOMB91303127755001 SOMBBGSF  
Район "СЛАТИНА" BG85SOMB91303117815701 SOMBBGSF Изд. у-ние за пост. адрес след подаване на искане за промяна на пост. адрес за (име.....)
Район "СРЕДЕЦ" BG97SOMB91303124908901 SOMBBGSF  
Район "СТУДЕНТСКИ" BG42SOMB91303117618401 SOMBBGSF 448007
Район "ТРИАДИЦА" BG34SOMB91303124907901 SOMBBGSF не се изисква  информация в реквизит

Таксата може да бъде платена и на място в районните администрации при заявяване на услугата.

1.   Компетентен орган

Компетентен да издаде удостоверението за постоянен адрес след подаване на искане за заявяване или за промяна на постоянен адрес е длъжностното лице по гражданско състояние от общината, приела искането (чл. 22, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.). Искането се подава в общината или кметството, където лицето избира да бъде вписано в регистъра на населението (чл. 98 от ЗГР), т.е съгласно новоизбрания постоянен адрес.


2.   Заявител

Заявител е лицето, за което се отнася удостоверението за постоянен адрес, а такива мога да са лицата, които са субекти на ЗГР и подлежат на регистрация в Регистъра на населението. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗГР в регистъра на населението се вписват: (i) всички български граждани; (ii) чужденците, които са получили разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България; (iii) чужденците, които са получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на които е предоставено убежище в Република България.

Заявяването на постоянен адрес се извършва лично от лицето, за което се отнася постоянен адрес (чл. 95 във вр. с чл. 98 от ЗГР). По изключение се допуска заявяване от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.
Заявяването на постоянен адрес на малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица се извършва от законните им представители.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.


3.   Необходими документи

Процедурата и иницииращия документ (искане за постоянен адрес) са регламентирани в Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. за функционирането на единната система за гражданска регистрация (Наредба ГРАО). Към искането се прилагат документите по чл. 92 от ЗГР, необходими за извършване на адресна регистрация.

За да бъде издадено удостоверение за постоянен адрес след подадено искане за заявяване или промяна на постоянен адрес, е нужно да се представят:
 

Качество на заявителя

Собствеността на имота, в който се заявява постоянен адрес

Изискуем документ

1.

Заявителят заявява постоянен адрес за себе си

1.1 Заявителят е собственик или ползвател на имота

Искане за постоянен адрес съгласно Приложение № 14 към чл. 138, ал. 1 от Наредба ГРАО.

Документ за платена такса

Документ за собственост*

или

Документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции*

или

Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота*

1.

Заявителят заявява постоянен адрес за себе си

1.2 Заявителят е роднина по права линия, съпруг или живее във фактическо съжителство със собственика или ползвателя на имота

Искане за постоянен адрес съгласно Приложение № 14 към чл. 138, ал. 1 от Наредба ГРАО.

Забележка: Административният орган извършва проверка в регистъра на населението за вида и степента на родствена връзка между собственика и/ или ползвателя на имота и чрез отдел „Местни данъци и такси” за собствеността на имота (чл. 92, ал. 5 от ЗГР).

Документ за платена такса

Декларация по чл. 92, ал. 6 от ЗГР (по образец) – само за лица живеещи във фактическо съпружеско съжителство със собственика/ползвателя на имота
 
Забележка 1: Декларацията се подава лично от собственика/ползвателя на имота пред административния орган или с нотариална заверка на подписа.

1.

Заявителят заявява постоянен адрес за себе си

1.3 Заявителят не е собственик или ползвател на имота

Искане за постоянен адрес съгласно Приложение № 14 към чл. 138, ал. 1 от Наредба ГРАО.

Документ за платена такса

Документ за собственост*

или

Документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции*

 или

Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота*

Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР (по образец)

Забележка: Декларацията се подава лично от собственика/ползвателя на имота пред административния орган или с нотариална заверка на подписа.

1.
 
 

Заявителят заявява постоянен адрес за себе си

1.4 Заявителят е настанен в държавно или общинско жилище

Искане за постоянен адрес съгласно Приложение № 14 към чл. 138, ал. 1 от Наредба ГРАО.

Документ за платена такса

Настанителна заповед

или

Договор за наем

Забележка: Административният орган извършва проверка в регистрите за държавна и общинска собственост за собствеността на имота, в който се иска регистрация на постоянен адрес.

 

2.

Заявителят заявява постоянен адрес за друго лице – договорно представителство

2.1 Лицето, за което се заявява постоянен адрес, е собственик или ползвател на имота

Искане за постоянен адрес съгласно Приложение № 14 към чл. 138, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9/ 21.05.2012 г. за функционирането на единната система за гражданска регистрация.

Документ за платена такса

Документ за собственост*

или

Документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции*

или

Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота*

Нотариално заверено изрично пълномощно

2.

Заявителят заявява постоянен адрес за друго лице – договорно представителство

2.2 Лицето, за което се заявява постоянен адрес, е роднина по права линия, съпруг или живее във фактическо съжителство със собственика или ползвателя на имота

Искане за постоянен адрес съгласно Приложение № 14 към чл. 138, ал. 1 от Наредба ГРАО.

Забележка: Административният орган извършва проверка в регистъра на населението за вида и степента на родствена връзка между собственика и/ или ползвателя на имота и чрез отдел „Местни данъци и такси” за собствеността на имота.

Документ за платена такса

Декларация по чл. 92, ал. 6 от ЗГР (по образец) – ако лицето, за което се заявява постоянен адрес живее във фактическо съпружеско съжителство със собственика/ползвателя на имота
 
Забележка 1: Декларацията се подава лично от собственика/ползвателя на имота пред административния орган или с нотариална заверка на подписа.

Нотариално заверено изрично пълномощно

2.

Заявителят заявява постоянен адрес за друго лице – договорно представителство

2.3 Лицето, за което се заявява постоянен адрес, не е собственик или ползвател на имота

Искане за постоянен адрес съгласно Приложение № 14 към чл. 138, ал. 1 от Наредба ГРАО.

Документ за платена такса

Документ за собственост*

или

Документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции*

или

Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота*

Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР (по образец)

Забележка: : Декларацията се подава лично от собственика/ползвателя на имота пред административния орган или с нотариална заверка на подписа

Нотариално заверено изрично пълномощно

2.

Заявителят заявява постоянен адрес за друго лице – договорно представителство

2.4 Заявителят е настанен в държавно или общинско жилище

Искане за постоянен адрес съгласно Приложение № 14 към чл. 138, ал. 1 от Наредба ГРАО.

Документ за платена такса

Настанителна заповед

или

Договор за наем

Нотариално заверено изрично пълномощно

Забележка: Административният орган извършва проверка в регистрите за държавна и общинска собственост за собствеността на имота, в който се иска регистрация на постоянен адрес.

 

3.

Заявителят заявява постоянен адрес за друго лице (малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение) – законно представителство

-

Искане за постоянен адрес съгласно Приложение № 14 към чл. 138, ал. 1 от Наредба ГРАО.

Документ за платена такса

Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство (напр. удостоверение за учредено попечителство или настойничество)

 
* Ако заявителите не могат да представят документ, удостоверяващ собствеността или ползването на имота, в който заявяват постоянен адрес, тези обстоятелства се установяват по реда на чл. 92, ал. 8 и 9 от ЗГР (по-подробно е разгледано в т. 2.3.4 Вътрешен ход на процедурата).


4.   Такси, срокове, валидност

Такси

Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗМДТ издаването на удостоверение за постоянен адрес след подаване на искане за заявяване или за промяна на постоянен адрес подлежи на таксуване. Конкретният размер на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл. 9 от ЗМДТ). За Столична община таксите са определени с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Наредба на Столична община).
Цената на услугата е определена в т. 1 на Приложение № 5 към Наредбата на Столична община
 
Срокове

 
Валидност

Удостоверението за постоянен адрес е валидно до промяна на обстоятелствата, които удостоверява.
 

5.   Резултат от процедурата
 
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия заинтересованото лице получава удостоверение за постоянен адрес.
 
Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.