Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки. Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- лицата, за които се отнася удостоверението и законните им представители (чл. 5, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.);

- всяко лице, което черпи права от издаването на Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК и чл. 133 от НПК;

- изрично упълномощено лице по реда на чл. 5, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

 В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане / по образец/ за административна услуга;

- документ, удостоверяващ наличието на законното представителство;

- нотариално заверено изрично пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- достоверение от съда или досъдебен орган;

- иницииращ документ/акт;

- документ за самоличност;

- документ за платена такса. 


* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
    Обикновена до 7 дни   5.00 лв.
    Бърза до 3 дни   7.50 лв.
    Експресна 24 ч. / 2 дни 10.00 лв.


Банкови сметки по които могат да се превеждат такси за административни услуги
(в зависимост от звеното, в което се подават):


Звено извършващо услугата в Столична община IBAN BIC код на банката Изисквана информация в реквизит "вид плащане"
Район "БАНКЯ" BG70SOMB91303119153601 SOMBBGSF не
Район "ВИТОША" BG46SOMB91303124910401 SOMBBGSF точно наименование на услугата; името на лицето за което се издава
Район "ВРЪБНИЦА" BG90SOMB91303119102801 SOMBBGSF 448007
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ" BG49SOMB91303124986201 SOMBBGSF  
Район "ИЗГРЕВ" BG80SOMB91303117615001 SOMBBGSF 9
Район "ИЛИНДЕН" BG28SOMB91303119120601 SOMBBGSF 448007
Район "ИСКЪР" BG52SOMB91303117622101 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНА ПОЛЯНА" BG90SOMB91303119112501 SOMBBGSF 448007
Район "КРАСНО СЕЛО" BG24SOMB91303124913901 SOMBBGSF  
Район "КРЕМИКОВЦИ" BG45UNCR96603115841824 UNCRBGSF 448007
Район "ЛОЗЕНЕЦ" BG69SOMB91303124906301 SOMBBGSF  
Район "ЛЮЛИН" BG98SOMB91303119107701 SOMBBGSF  
Район "МЛАДОСТ" BG73SOMB91303117609501 SOMBBGSF  
Район "НАДЕЖДА" BG76SOMB91303124911801 SOMBBGSF 448007
Район "НОВИ ИСКЪР" BG72SOMB91303124904501 SOMBBGSF  
Район "ОБОРИЩЕ" BG49SOMB91303126305401 SOMBBGSF 448007
Район "ОВЧА КУПЕЛ" BG57SOMB91303124913501 SOMBBGSF  - 
Район "ПАНЧАРЕВО" BG13SOMB91303117975301 SOMBBGSF  
Район "ПОДУЯНЕ" BG33SOMB91303126305301 SOMBBGSF 448007
Район "СЕРДИКА" BG58SOMB91303127755001 SOMBBGSF  
Район "СЛАТИНА" BG85SOMB91303117815701 SOMBBGSF Изд. у-ние за съпруг/а и родствени връзки за (име.....)
Район "СРЕДЕЦ" BG97SOMB91303124908901 SOMBBGSF  
Район "СТУДЕНТСКИ" BG42SOMB91303117618401 SOMBBGSF 448007
Район "ТРИАДИЦА" BG34SOMB91303124907901 SOMBBGSF не се изисква  информация в реквизит
Столична община BG19SOMB91308427200644 SOMBBGSF 448007 - "Такси за административни услуги"

Таксата може да бъде платена и на място в Столична община или районните администрации при заявяване на услугата.


1.   Компетентен орган

Съгласно чл. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г., във връзка с общата разпоредба на чл. 4, ал. 3 от ЗГР, Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки се издава от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация.

Когато общината, районът или кметството има достъп до Национална база данни „Население”, удостоверения се издават за всички заявители-правоимащи лица, независимо от адресната им регистрация, с изключение на изрично предвидените в наредбата случаи.
Когато общината, районът или кметството няма достъп до Национална база данни „Население”, удостоверения се издават само за заявители-правоимащите лица, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община.

Удостоверения за лица, вписани само в регистрите на населението, поддържани до внедряване на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), се издават от общината, от района или от кметството, където тези регистри се съхраняват.

 
2.   Заявител

Заявители на услугата могат да бъдат лицата, за които се отнася удостоверението и законните им представители (чл. 5, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.). Заявител може да е и всяко лице, което черпи права от издаването на Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК и чл. 133 от НПК. Заявител може да бъде и изрично упълномощено лице по реда на чл. 5, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

Когато в регистъра на населението, с който разполага общинската администрация, не се съдържат всички необходими данни за издаване на исканото удостоверение, длъжностното лице служебно изисква тези данни от общинската администрация, отговорна за тяхното поддържане. Данните се предоставят в писмен вид незабавно, но не по-късно от 7 дни от постъпване на искането (чл. 8, ал. 1 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.).

Заявителят подава искане по образец, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

3.   Необходими документи
 
Качество на заявителя Изискуем документ
1. Заявителят иска документа за себе си Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
 
2. Заявителят иска документа за друго лице – законно представителство Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство (напр. удостоверение за учредено попечителство или настойничество)
 
3. Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Нотариално заверено изрично пълномощно
 
4. Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Съдебно удостоверение
 
5. Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК Искане съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Документ за платена такса
Удостоверение от съда или досъдебен орган
 
 

4.   Такси, срокове, валидност
 
Такси

Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗМДТ издаването на Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки подлежи на таксуване.

Услугите, предоставяни от Столична община в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат: обикновени; бързи – когато срокът се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за извършване на обикновена услуга; или експресни – когато срокът се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга.

За издаването на Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки се заплаща  такса съгласно чл. 66, т. 6 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Срокове

Удостоверението се издава в 7-дневен срок, считано от датата на подаването на искане за това.

Ако е необходимо събиране на информация от друга администрация, например в хипотезата на чл. 15, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. се прилага чл. 57, ал. 5 от АПК срокът за издаване на удостоверението може да се удължи до един месец от започване на производството. За удължаването на срока заявителят се уведомява незабавно (чл. 57, ал. 8 от АПК).

Валидност

Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки е валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и които се съдържат в него.
 

5.      Резултат от процедурата
 
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, заинтересованото лице получава Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки.

Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител.