Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Услугата предоставя възможност за съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- за съставяне на акт за раждане – родителите;

- за съставяне на акт за граждански брак – съпрузите;

- за съставяне на акт за смърт – наследници на починалото лице;

- всяко лице, което черпи права от акта за гражданско състояние или от издаването на удостоверение или препис въз основа на акта, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 42 от АПК и чл. 133 от НПК;

- трето лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно

Необходими документи

В зависимост от качеството в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане;

- препис или извлечение от съставения от чуждестранен местен орган акт, заедно с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи в Република България или от българския дипломатически или консулски представител в съответната страна;

- документ, удостоверяващ наличието на законното представителство;

- нотариално заверено изрично пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от административен орган;

- удостоверение от съда или досъдебен орган.


* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".

Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга Срок Такса
   Обикновена до 7 дни   безплатна1.   Компетентен орган

На основание чл. 72, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗГР, компетентните общински администрации по издаването на акт за гражданско състояние, в зависимост от вида му, са както следва:

-   за раждане - общината, по постоянния адрес на майката, а ако тя не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на бащата;

-   за сключен граждански брак - в общината, по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на съпругата;

-   за смърт - в общината, по постоянния адрес на починалото лице.

Компетентен е кметът на общината или определено от него длъжностно лице.
 

2.   Заявител

Услугата може да се заяви:

-   за съставяне на акт за раждане – от родителите;

-   за съставяне на акт за граждански брак – от съпрузите;

-   за съставяне на акт за смърт – от наследници на починалото лице.

Заявител може да е и всяко лице, което черпи права от акта за гражданско състояние или от издаването на удостоверение или препис въз основа на акта, при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 42 от АПК и чл. 133 от НПК.

Услугата може да се заяви и от изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.

 
3.   Необходими документи

Качество на заявителя Изискуем документ
1.    Заявителят иска документа за себе си Искане
Препис или извлечение от съставения от чуждестранен местен орган акт, заедно с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи в Република България или от българския дипломатически или консулски представител в съответната страна.
 
2.    Заявителят иска документа за друго лице – законно представителство Искане
Препис или извлечение от съставения от чуждестранен местен орган акт, заедно с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи в Република България или от българския дипломатически или консулски представител в съответната страна
Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство (напр. удостоверение за учредено попечителство или настойничество)
 
3.    Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство Искане
Препис или извлечение от съставения от чуждестранен местен орган акт, заедно с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи в Република България или от българския дипломатически или консулски представител в съответната страна
Нотариално заверено изрично пълномощно
 
4.    Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК Искане
Препис или извлечение от съставения от чуждестранен местен орган акт, заедно с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи в Република България или от българския дипломатически или консулски представител в съответната страна
Съдебно удостоверение
 
5.    Заявителят иска документа, въз основа на удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК Искане
Препис или извлечение от съставения от чуждестранен местен орган акт, заедно с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи в Република България или от българския дипломатически или консулски представител в съответната страна
Удостоверение от административен орган
 
6.    Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК Искане
Препис или извлечение от съставения от чуждестранен местен орган акт, заедно с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи в Република България или от българския дипломатически или консулски представител в съответната страна
Удостоверение от съда или досъдебен орган
 

4.   Такси, срокове, валидност

Такси

В съответствие с чл. 40, ал. 1 от ЗГР, актовете за гражданско състояние се издават безплатно, а на заинтересуваните страни се издават безплатно удостоверения за раждане и сключен граждански брак и препис извлечение от акт за смърт по утвърдени образци. За издаването на удостоверения и преписи от тези актове за втори и следващ път се заплаща такса.

Срокове

Срокът се определя на основание чл. 57, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 21 АПК

Валидност

Издаденото в резултат на реализирането на услугата удостоверение за съставен акт за гражданско състояние, респективно препис извлечение от акт за смърт, са валидни до промяна на обстоятелствата, въз основа на които са съставени.
 

5.   Резултат от процедурата

На основание чл. 88, ал. 1 от ЗГР, Въз основа на актовете за гражданско състояние длъжностните лица по гражданското състояние в общинските администрации по местосъхранението им издават следните документи по утвърден образец:

-   от акта за раждане - удостоверение за раждане (оригинал - първото издадено удостоверение, и дубликат - всяко следващо);

-   от акта за сключен граждански брак - удостоверение за сключен граждански брак (оригинал - първото издадено удостоверение, и дубликат - всяко следващо);

-   от акта за смърт - препис-извлечение от акт за смърт.