Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
Правно основание: Закон за устройство на територията - чл. 135, ал. 3; чл. 136

Необходими документи:
  • Заявление по образец
  • Документ за собственост;
  • Предварителен договор за прехвърляне на собственост, или съгласие на всички заинтересувани;
  • Скица-предложение за изменението, съгласно чл. 135, ал.2 от ЗУТ;
  • Задание по чл. 125 от ЗУТ.
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Срок за предоставяне на услугата: 30 дни

Информация за плащане:

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 100 лв.