Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2027 Издаване на скици за недвижими имоти


Правно основание: Закон за кадастъра и имотния регистър - п. 4, ал. 1, т. 1

Необходими документи:
  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост - копие;
  • Решение на Експертен съвет, когато се отнася за трасета, които минават през чужд имот;
  • Удостоверение за наследници при необходимост.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Според вида на обекта и избрания срок за изпълнение:
  • за имот - 30 лв. за обикновена услуга със срок 14 дни; 45 лв. за бърза услуга със срок 7 дни (150% от 30 лв. за обикновена услуга); 60 лв. за експресна услуга със срок 3 дни (200% от 30 лв. за обикновена услуга);
  • за сграда - 10 лв. за обикновена услуга със срок 14 дни; 15 лв. за бърза услуга със срок 7 дни (150% от 10 лв. за обикновена услуга); 20 лв. за експресна услуга със срок 3 дни (200% от 30 лв. за обикновена услуга)