Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
Съгласуване на масови мероприятия на терени, публична общинска собственост, организирани по Закона за събранията, митингите и манифестациите

Услугата "Съгласуване на масови мероприятия на терени, публична общинска собственост, организирани по Закона за събранията, митингите и манифестациите" се изпълнява, съгласно чл. 8 от Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).  Заявители на услугата са юридически и физически лица, организатори на мероприятието.

За събрания и митинги на открито уведомленията се подават най-малко 48 часа преди началото им;

 В неотложни случаи  може да се подаде в еднодневен срок преди началото.

За провеждане на манифестации и шествия – уведомленията се подават най-малко 72 часа преди началото им.

В неотложни случаи може да се подаде най-малко два дни преди началото.

Когато времето и мястото на събранието, на митинга или пътят на движението на манифестацията създават условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, кметът на общината, предлага промяната им.

Съгласно ЗСММ мероприятия не се провеждат от 22.00 ч. до 08.00 ч.

Организаторите на събранието, митинга и манифестацията:
- граждани (физически лица)
- законни представители или упълномощени лица на сдружения, политически и други обществени организации.

Уведомление (по образец) се подава в деловодството на Столична община, ул. ”Московска” № 33 във фронт офиса, всеки работен ден от 07:30 ч. до 17:00 ч..

При заявяване за провеждане на пиротехническа илюминация, към заявлението трябва да се представят писмени разрешения от Център за планиране и разпределение на въздушното пространство (когато мероприятието е на открито), Национална служба за охрана (когато мероприятието е в близост до сгради на държавни институции), копие на разрешение за употреба на пиротехнически изделия, както и схема за разполагане на пиротехническите изделия.

При поставяне на преместваеми съоръжения се изисква схема, одобрена от дирекция „Териториално планиране“ при НАГ, ул. „Сердика” № 5А.

При промяна на условията, посочени в уведомлението, организаторът е длъжен своевременно писмено да уведоми кмета на Столична община.

Резултат от услугата е  съгласувателно писмо, подписано от кмета на Столичната община, което се получава лично от подателя на уведомлението или от упълномощено от него лице срещу представен документ за самоличност.

С мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от подаване на уведомлението, кметът на общината може да наложи забрана за провеждането на събранието, митинга или манифестацията.

Забраната на мероприятията се налага, когато има несъмнени данни, че:
- са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната;
- застрашават обществения ред в съответното населено място;
- застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;
- нарушават правата и свободите на другите граждани.

За провеждането или непровеждането на събранието, митинга или манифестацията кметът на общината уведомява незабавно компетентните органи на Столична дирекция на вътрешните работи.
 
За справки: дирекция „Сигурност”, телефони: 9377 397; 9377 323; 9377 232; 9377 473


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

 

Безплатно


1. Нормативно основание

Услугата "Съгласуване на масови мероприятия на терени, публична общинска собственост, организирани по Закона за събранията, митингите и манифестациите" се изпълнява, съгласно чл. 8 от Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).  Заявители на услугата са юридически и физически лица, организатори на мероприятието.


Когато времето и мястото на събранието, на митинга или пътят на движението на манифестацията създават условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, кметът на общината, предлага промяната им.

Съгласно ЗСММ мероприятия не се провеждат от 22.00 ч. до 08.00 ч.

 
2. Заявители

Организаторите на събранието, митинга и манифестацията:

- граждани (физически лица)

- законни представители или упълномощени лица на сдружения, политически и други обществени организации.

 
3. Необходими документи

Уведомление (по образец) се подава в деловодството на Столична община, ул. ”Московска” № 33 във фронт офиса, всеки работен ден от 07:30 ч. до 17:00 ч..

При заявяване за провеждане на пиротехническа илюминация, към заявлението трябва да се представят писмени разрешения от Център за планиране и разпределение на въздушното пространство (когато мероприятието е на открито), Национална служба за охрана (когато мероприятието е в близост до сгради на държавни институции), копие на разрешение за употреба на пиротехнически изделия, както и схема за разполагане на пиротехническите изделия.

При поставяне на преместваеми съоръжения се изисква схема, одобрена от дирекция „Териториално планиране“ при НАГ, ул. „Сердика” № 5А.

При промяна на условията, посочени в уведомлението, организаторът е длъжен своевременно писмено да уведоми кмета на Столична община.
 

4. Срокове

за събрания и митинги на открито – уведомленията се подават най-малко 48 часа преди началото им;

 В неотложни случаи  може да се подаде в еднодневен срок преди началото.

за провеждане на манифестации и шествия – уведомленията се подават най-малко 72 часа преди началото им.

В неотложни случаи може да се подаде най-малко два дни преди началото.

Уведомления, подадени след посочените срокове се оставят без разглеждане!
 

5. Резултат от процедурата

Резултат от услугата е  съгласувателно писмо, подписано от кмета на Столичната община, което се получава лично от подателя на уведомлението или от упълномощено от него лице срещу представен документ за самоличност.

С мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от подаване на уведомлението, кметът на общината може да наложи забрана за провеждането на събранието, митинга или манифестацията.

Забраната на мероприятията се налага, когато има несъмнени данни, че:

- са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната;

- застрашават обществения ред в съответното населено място;

- застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;
 
- нарушават правата и свободите на другите граждани.

За провеждането или непровеждането на събранието, митинга или манифестацията кметът на общината уведомява незабавно компетентните органи на Столична дирекция на вътрешните работи.
 
За справки: дирекция „Сигурност”, телефони: 9377 397; 9377 323; 9377 232; 9377 473