Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Услугата предоставя възможност за получаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство.

Заявители на услугата могат да бъдат:

- всяко заинтересовано лице по чл. 31 от ЗМДТ (наследник по закон или завещание или заветник);

- законен представител;

- пълномощник;

- трето лице, което черпи права от издаването на удостоверението при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Необходими документи

В зависимост от качеството, в което действа заявителят, се подават някои от следните документи:

- искане за издаване на документ;

- нотариално заверено пълномощно;

- съдебно удостоверение;

- удостоверение от съда или досъдебен орган;

- удостоверение от административен орган, водещ административното производство;

- иницииращ документ/акт;

- документ за платена такса.

* За повече информация, относно услугата вижте секцията "Пълно описание".


Срок и такси на изпълнение на услугата:

Вид услуга

Срок

Такса

Обикновена

7 дни

11.00 лв.

Бърза 3 дни 16.50 лв.
Експресна 1 ден 22.00 лв.

Банкови сметки на районните отдели "Общински приходи", по които се заплащат заявените административни услуги:

а) заплащане на услуга, заявена по електронен път:
     BIC код на банка: SOMBBGSF
     IBAN сметка: BG 21 SOMB 9130 84 275777 44
     Код за вид плащане: 44 80 07

б) заплащане на услуга, заявена на гише в отдел:
     Код за вид плащане: 44 80 07

ОТДЕЛ ВIС код на
ОБЩИНСКА БАНКА АД
IBAN за приходи
„Общински приходи – Банкя” SOMBBGSF BG 52 SOMB 9130 84 011363 44
„Общински приходи – Витоша и Овча купел” SOMBBGSF BG 54 SOMB 9130 84 275773 44
„Общински приходи – Възраждане” SOMBBGSF BG 86 SOMB 9130 84 275775 44
„Общински приходи – Изгрев” SOMBBGSF BG 08 SOMB 9130 84 113380 44
„Общински приходи – Илинден” SOMBBGSF BG 36 SOMB 9130 84 011362 44
„Общински приходи – Искър” SOMBBGSF BG 24 SOMB 9130 84 113381 44
„Общински приходи – Красна поляна” SOMBBGSF BG 20 SOMB 9130 84 011361 44
„Общински приходи – Красно село” SOMBBGSF BG 37 SOMB 9130 84 275778 44
„Общински приходи – Кремиковци” SOMBBGSF BG 72 SOMB 9130 84 134433 44
„Общински приходи – Лозенец” SOMBBGSF BG 05 SOMB 9130 84 275776 44
„Общински приходи – Люлин” SOMBBGSF BG 68 SOMB 9130 84 011364 44
„Общински приходи – Младост” SOMBBGSF BG 73 SOMB 9130 84 113378 44
„Общински приходи – Надежда и Връбница” SOMBBGSF BG 70 SOMB 9130 84 275774 44
„Общински приходи – Нови Искър” SOMBBGSF BG 38 SOMB 9130 84 275772 44
„Общински приходи – Оборище” SOMBBGSF BG 24 SOMB 9130 84 134430 44
„Общински приходи – Панчарево” SOMBBGSF BG 74 SOMB 9130 84 218811 44
„Общински приходи – Подуяне” SOMBBGSF BG 56 SOMB 9130 84 134432 44
„Общински приходи – Сердика” SOMBBGSF BG 40 SOMB 9130 84 134431 44
„Общински приходи – Слатина” SOMBBGSF BG 69 SOMB 9130 84 385099 44
„Общински приходи – Средец и Триадица” SOMBBGSF BG 21 SOMB 9130 84 275777 44
„Общински приходи – Студентски” SOMBBGSF BG 89 SOMB 9130 84 113379 44


1.   Компетентен орган

Съгласно чл. 8, ал. 5 от ДОПК компетентността, относно местните данъци се определя по местонахождението на общината, в приход на чийто бюджет следва да постъпи съответният местен данък съгласно ЗМДТ. В конкретния случай удостоверението следва да се поиска от общината, където е подадена декларацията за облагане с данък върху наследството по чл. 32 от ЗМДТ, а това е в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

За Столична община услугата се извършва от дирекция „Общински приходи”  чрез отделите „Общински приходи”.

2.   Заявител

Заявител на услугата може да е всяко заинтересовано лице по чл. 31 от ЗМДТ (наследник по закон или завещание или заветник), негов законен представител или пълномощник. Заявител на услугата може да бъде и всяко трето лице, което черпи права от издаването на удостоверението при наличието на предпоставките по чл. 186 от ГПК, чл. 133 от НПК и чл. 42 от АПК.

Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

3.   Необходими документи

Качество на заявителя Изискуем документ
1.   Заявителят иска документа за себе си или е законен представител на друго задължено лице Искане за издаване на документ 
Документ за платена такса
 

 
 
 
2.   Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство Искане за издаване на документ 
Документ за платена такса 
 
Нотариално заверено пълномощно

 
 
 
3.   Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК Искане за издаване на документ 
Документ за платена такса
 
Съдебно удостоверение

 
 
 
4.   Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК Искане за издаване на документ 
Документ за платена такса
 
Удостоверение от съда или досъдебен орган

 
 
 
5.   Заявителят иска документа, въз основа на удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК Искане за издаване на документ 
Документ за платена такса
 
Удостоверение от административен орган, водещ административното производство
 


4.   Такси, срокове, валидност

Такси
Съгласно чл. 115 от ЗМДТ за издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса. Конкретният размер на таксите се определя в Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и в изпълнение на правомощията на Общинския съвет по чл. 9 от ЗМДТ.
За издаването на удостоверение за платен данък наследство се дължи 11 лева такса за обикновена услуга.
Дължимата такса е обвързана със заявения от заявителя срок за извършване на услугата. Услугите, предоставяни от Столична община, в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат: обикновени; бързи – когато срокът се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за извършване на обикновена услуга, а цената се завишава с 50% спрямо цената на обикновената; или експресни – когато срокът се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга, а цената се завишава със 100% спрямо цената на обикновената услуга. Посочените в наредбата цени на услуги се отнасят за обикновена услуга.
Съгласно т. 6 от Приложение №5 във връзка с чл. 73 а от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Наредбата), за издаване на заверено копие от декларация по ЗМДТ се дължат такси.

Срокове за изпълнение

Съгласно чл. 90, ал. 1 от ДОПК всички документи по чл. 88, ал. 1 от ДОПК, включително Удостоверението за дължим и платен данък върху наследството, се издават в 7-дневен срок от постъпване на искането.

Валидност

Издаденото Удостоверение за дължим и платен данък върху наследството не е ограничено със срок на валидност.

5. Резултат от процедурата

В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, заинтересованото лице получава Удостоверение за дължим и платен данък върху наследството.
Съгласно чл. 90, ал. 3 от ДОПК документът се получава в общината, където е подадено искането, но заинтересованото лице може да определи и друг начин за получаване на документа, като посочи точен адрес в случаите на получаване по пощата или по електронен път.