Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
357 Заявление за прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз
Услугата предоставя възможност за прекратяване правата произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Издаденият в резултат на производството индивидуален административен акт може да бъде получен по реда на чл. 18а, във вр.  с чл. 61, ал.1 от АПК чрез писмено съобщение, изпратено с обратна разписка или по електронен път, при наличие на персонален профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване.
Заявители на услугата могат да бъдат регистрираният по реда на Закона за автомобилните превози (ЗАП) превозвач. Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или по електронен път , подписано с електронен подпис.
 
Необходими документи
Необходимите документи са:
 • Заявление по образец
 • Пълномощно (в случаите, когато заявлението се подава от упълномощено от търговеца лице).

 
         Вид услуга Срок Такса
Обикновена 6 дни Без такса


 1. Компетентен орган
Съгласно чл.12, ал.8, т.2 и ал.13  от ЗАП и чл.13, т.2 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници, кмета на общината или оправомощени от него длъжностни лица за вписване, отписване и отразяване на промени в удостоверението за регистрация прекратяват правата произтичащи от удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.
 
 1. Заявител
Заявители на услугата са регистрирани по реда на ЗАП търговци. Заявител може да бъде лице, представляващо търговеца или упълномощено лице.
Заявителят подава искане по образец.
 
 1. Необходими документи
 • Заявление по образец;
 • Пълномощно;
 1. Такси, срокове и валидност
  1. Такси
За прекратяване произтичащи от удостоверение за регистрация за ивзършване на таксиметров превоз на пътници по заявление на регистрирания търговец не се дължи такса.
 1. Срокове за изпълнение:
Срокът за изпълнение е 6 дни от получаване на заявлението.
 
 1. Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заявителя се прекратяват правата произтичащи от удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.