Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Правно основание: Закона за местните данъци и такси - чл. 107, т. 6;
Приложение № 9, т. 53 до т. 57 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Необходими документи:
  • Заявление по образец;
  • Заявление за заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях.
Средства за електронна идентификация при заявяване на услугата по електронен път: Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

Срок за изпълнение:
  • Обикновена: 14 дни
  • Бърза: 7 дни;
  • Експресна: 3 дни
В зависимост от формата на документацията и избрания срок за изпълнение:
  • за А4 - 2 лв. на лист;
  • за A3 - 4 лв. на лист;
  • за А2 - 8 лв. на лист;
  • за формат А1 - 16 лв. на лист;
  • за А0 - 30 лв. на лист.
При бърза услуга цената се умножава по 150%, а при експресна - 200%. Към услугата се начислява 20% ДДС.