Столична община - услуги за граждани и фирми
Начало
Услуги
Категории услуги
815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз
Услугата предоставя възможност за издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници при изгубване, повреждане или унищожаване на удостоверението.
Издаденият в резултат на производството дубликат на удостоверение за регистрация може да бъде получен на гише в дирекция „Транспорт“, гр. София, ул.“Будапеща“ № 17, ет.6 или по електронен път при наличие на персонален профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване.
Заявители на услугата могат да бъдат търговци, лица, представляващи търговеца или упълномощено лице. Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или по електронен път , подписано с електронен подпис.
 
Необходими документи
Необходимите документи са:
 • Заявление по образец
 • Пълномощно
 • Документ за платена такса.

 
         Вид услуга Срок Такса
Обикновена 14 дни 10 лв.
Бърза 7 дни 15 лв.
 
Начините за плащане са:
 • онлайн https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
 • банков превод (сметките, по които се плаща данък „таксиметров превоз“)
 • посредници (e-pay)
 • каса в съответния отдел „Общински приходи“ по райони.
 
Указания за попълване
Всички данни в заявлението се попълват на кирилица, с изключение на електронната поща. При попълване на заявлението е важно да въведете реален и активен телефонен номер, за да може служителите на СО да се свържат с Вас при необходимост.
Заявлението ведно с приложените документи може да бъде подадено в деловодството на Столична община на адрес гр. София, ул. „Московска“ № 33 или чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 1. Компетентен орган
Съгласно чл.12, ал.2 от ЗАП и чл.9, чл.9а, чл.9б и чл.10 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници, кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация по адреса на управление на търговеца.
 
 1. Заявител
Заявители на услугата са търговци. Заявител може да бъде лице, представляващо търговеца или упълномощено лице.
Заявителят подава заявление по образец.
 
 1. Необходими документи
 • Заявление по образец;
 • Пълномощно;
 • Документ за платена такса.
 
 1. Такси, срокове и валидност
4.1. Такси

Размерът на дължимата такса за административната услуга се определя с наредба на съответния общински съвет (чл.9 от ЗМДТ). За Столична община таксите са определени по Раздел XIV „ Такси за издаване на документи по Закона за автомобилните превози“  от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.  

Размерът на таксите за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници е определен в Приложение № 8з от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Таксата на услугата е обвързана със заявения срок за извършването и. Административните услуги по чл.66 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, в зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат обикновени; бързи (7 дни), при които цената е с 50% увеличение спрямо цената на обикновената услуга и експресни (24 часа), при които цената е с 100% увеличение спрямо обикновената услуга.

      4.2. Срокове за изпълнение:
Срокът за изпълнение на обикновена услуга е 14 дни от получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите, а на бърза услуга – 7 дни.
 1. Валидност:
Удостоверението за регистрация е безсрочно.
 
 1. Резултат от процедурата
В резултат на извършване на указаните в процедурата действия, на заявителя се издава дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници,